waarneming

Krijgslaan Wilrijk

archeologisch element
ID
981055
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981055

Beschrijving

n het kader van het woonverkavelingsproject Neerland werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied. Dit onderzoek bestond uit een proefsleuvenonderzoek. In totaal werden er 46 archeologische grondsporen aangetroffen in de proefsleuven. Het merendeel van deze sporen clusteren zich in de twee aangelegde kijkvensters. De site situeert zich dus voornamelijk in het centrum van het plangebied. De archeologische site betreft een rurale bewoningssite, een erf, dat op basis van vondstmateriaal gedateerd kan worden tot de metaaltijden, meer specifiek rond de (late) ijzertijd. In de proefsleuven werden momenteel twee gebouwstructuren aangetroffen nl. een eenschepig woongebouw en een spieker. Een greppelsysteem vormt hoogstwaarschijnlijk de zuidelijke begrenzing van het erf. Verder zijn nog 2 kuilen aangetroffen, wellicht te dateren in dezelfde periode. Er werd nog een aantal jongere grondsporen vastgesteld in de ondergrond. Het betreft een grachtstructuur in het noorden van het terrein die op basis van steengoed ten vroegste tot de 14de eeuw gedateerd kan worden en een geïsoleerde laat- of post-middeleeuwse kuil in het zuidoosten van het terrein. In het noorden van het terrein komen tevens een aantal 19de-eeuwse wegtracés voor waarvan een geflankeerd door een gracht. Tenslotten werd ten zuiden van deze gracht een reeks planmatig aangelegde recente kuilen geregistreerd, die in verband gebracht werden met aanplantingswerken. In totaal werden 11 vondsten aangetroffen in de proefsleuven. De meeste vondsten betreffen scherven handgevormd aardewerk, die aangetroffen werden in de verschillende paalsporen van de gebouwplattegrond (hoofdgebouw). 


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  : 22-02-2021

Laat- of postmiddeleeuwse kuil

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: kuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Geïsoleerde laat- of postmiddeleeuwse kuil in het zuidoosten van het terrein, gedateerd op basis van een scherf oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur.

Bewoning metaaltijden

Datering: ijzertijd, late ijzertijd (oosten)
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, spijkers, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Oost-west georiënteerd, eenschepig hoofdgebouw met rondom nog meerdere individuele paalsporen. Meer ten zuiden een vijfpostenspieker. Het erf wordt ten zuiden afgebakende door een erfgreppel. In een aantal sporen werden scherven handgevormd aardewerk aangetroffen die te dateren zijn in de (late) ijzertijd.

Middeleeuwse gracht

Datering: middeleeuwen
Typologie: grachten (infrastructuur), vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Grachtstructuur in het noorden van het terrein die ten vroegste in de 14de eeuw te dateren is op basis van de aanwezigheid van een scherf steengoed.

Structuren nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, wegen naar vorm
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het noorden van het terrein komt een aantal 19de-eeuwse wegtracés voor waarvan de meest zuidelijk geflankeerd wordt door een greppel die terug te vinden is op de perceelsindeling op historische kaarten. Ten zuiden van deze greppel komt een reekst planmatig uitgegraven kuilen voor die in verband te brengen zijn met aanplantingen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Krijgslaan Wilrijk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981055 (Geraadpleegd op 15-06-2021)