waarneming

Spijker

archeologisch element
ID
981056
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981056

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen en de bouw van een supermarkt met ondergrondse parkeergarage, is een voorafgaandelijk archeologisch onderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. 51 archeologische sporen kunnen in twee perioden worden ondergebracht nl. de metaaltijden en nieuwe/nieuwste tijd. Hoewel er in de proefsleuven geen plattegrond is opgemerkt, wijst het aantal paalsporen er wel op dat hier sprake is van bewoning. Het ontbreken van diagnostisch materiaal maakt het moeilijk om de aangetroffen sporen in één van de archeologische perioden onder te brengen. Op basis van deze sporen wordt gedacht aan een bewonings- of gebruiksfase uit de metaaltijden. Het gaat om lichtgrijze tot donkergrijze, ovale tot ronde, vrij homogene en vrij kleine paalkuilen. Op basis van de grootte, kleur, textuur en aflijning zowel in het vlak als in de coupe wordt het merendeel in de metaaltijden gedateerd. De sporen bevinden zich in werkputten 1 en 3 met een hoge concentratie in het noorden van werkput 3. Ook in het zuidelijke deel zijn enkele sporen teruggevonden, wat er op wijst dat de vindplaats hier ook doorloopt. Tenslotte zijn er nog enkele paalkuilen aangetroffen die gedateerd kunnen worden in de nieuwe/nieuwste tijd op basis van hun inclusies, vorm, gevlekt uiterlijk en de duidelijke aflijning in het vlak. Er zijn ook recente spitsporen aangetroffen die het resultaat zijn van recente landbouwactiviteiten. De zone rond de te slopen gebouwen is duidelijk verstoord door de bouwwerken en aanleg van nutsleidingen en verhardingen. Er is slechts 1 vondst geregistreerd nl. een artefact in vuursteen. 


Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  : 22-02-2021

Prehistorie

Datering: steentijd
Context: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Als losse vondst is een silex artefacte te vermelden: een mediaal fragment van een kling: het proximale en distale einde van het artefact ontbreekt en is duidelijk afgebroken. Dat het een menselijk artefact is, blijkt uit de aanwezigheid van slagstralen op het ventrale vlak. Op het dorsale vlak bevindt zich langs de rechterkant nog een grote hoeveelheid cortex. De linkerrand is niet bewerkt, hier zijn geen retouches zichtbaar. Een datering van dit fragment kan niet worden vastgesteld; hiervoor ontbreken typologische kenmerken die een aanwijzing zouden kunnen vormen.

Metaaltijden?

Datering: metaaltijden
Typologie: paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het gaat om lichtgrijze tot donkergrijze, ovale tot ronde, vrij homogene en vrij kleine paalkuilen verspreid over het terrein. Er zijn geen gebouwstructuren herkend. De datering gebeurde op basis van kleur en aflijning en is niet bevestigd door vondstenmateriaal.

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen, spitsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spijker [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981056 (Geraadpleegd op 19-06-2021)