waarneming

Boeretang 190-200

archeologisch element
ID
981062
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981062

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande stedenbouwkundige activiteiten met bodemingreep, werd in het noordelijke deel van het plangebied een aanvullend archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een waarderend archeologisch booronderzoek. Wat de 8 landschappelijke boringen betreft, werd in het merendeel van de 8 boringen een A-C-profiel of een Verstoring-C profiel waargenomen. Bij twee boringen werd echter een AE-B-C of een A-E-B-C profiel waargenomen. Deze profielen wijzen op een goede bewaring van het bodemarchief op die locaties. Rond deze boringen is het potentieel op archeologische vondsten groot. Ook in een 3de boring bleek de bodemopbouw voldoende gaaf bewaard om nog archeologisch potentieel te bevatten. Rond deze 3 boorpunten werd meteen een waarderend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Op de bodemkaart staat het plangebied weergegeven als ‘X’, namelijk duinen, Zcg/Zdg (dit zijn matig droge tot matig natte, gleyige zandbodems met een duidelijke humus en/of ijzer B-horizont, m.a.w podzolbodems) en OB (bebouwde/opgehoogde zone). De waarnemingen op de bodemkaart werden bevestigd door het landschappelijk onderzoek. Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek is slechts één vuursteenartefact aangetroffen. Het betreft een chip (ca. 7x5x1 mm) uit een matig korrelige grijze vuursteen. Het gaat om een volledig exemplaar met een duidelijke hiel en slagbult. Restanten van een natuurlijk oppervlak ontbreken, evenals sporen van verbranding. Het lijkt te gaan om een geïsoleerde vondst, aanwijzingen voor de aanwezigheid van vuursteenclusters ontbreken. De chip is aangetroffen in een gave podzolbodem (Apb-Eb-Bh-Bs), de boorlocaties in de buurt geven echter regelmatig aan dat de bodem soms ingrijpend verstoord is. Het is met andere woorden mogelijk dat de aanwezige prehistorische vindplaats reeds in belangrijke mate vernietigd is en dat het huidige beeld van de prehistorische vindplaats vertekend is. Verder werd ook een aardewerkfragment aangetroffen. Het betreft een klein handgevormd wandfragment (<1cm²) waarvan het niet mogelijk is een nadere datering te geven dan metaaltijden tot middeleeuwen. De scherf kan wijzen op de aanwezigheid van een sporenvindplaats in de buurt. Echter, gezien de relatief kleine oppervlakte van de onderzoekzone en soms sterk verstoorde ondergrond is de kenniswinst te beperkt om hier een proefsleuvenonderzoek uit te voeren. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Metaaltijden tot middeleeuwen

Datering: metaaltijden, Romeinse tijd, vroege middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Context: archeologische objecten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een van de boorresidu's bevatte een kleine wandscherf handgevormd aardewerk die niet nader te dateren was.

Prehistorie

Datering: steentijd
Context: archeologische objecten
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In een van de boorresidu's werd een chip (ca. 7x5x1 mm) uit een matig korrelige grijze vuursteen gevonden. Het gaat om een volledig exemplaar met een duidelijke hiel en slagbult.
Restanten van een natuurlijk oppervlak ontbreken, evenals sporen van verbranding


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boeretang 190-200 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981062 (Geraadpleegd op )