waarneming

Clemenceaustraat

archeologisch element
ID
981066
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981066

Beschrijving

Naar aanleiding van de de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling met wegenis werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De 11 landschappelijke boringen vertoonden 3 soorten bodemprofielen. Bij de eerste groep is er sprake van een AC-profiel. Bij de tweede groep is er daarnaast ook nog een B-horizont aanwezig. Deze boringen bevinden zich grotendeels centraal en in het zuidelijke deel van het projectgebied. De derde beperkte groep boringen betreft een volledig verstoord bodemprofiel. Het bodemtype sluit aan bij de Scm- en Sdm-bodems in de omgeving. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal zes bodemprofielen geregistreerd. Binnen de profielen kunnen twee groepen onderscheiden worden. In de eerste groep is er sprake van
een AC-profiel ten gevolge van eerdere bodemingrepen en is de oorspronkelijke bodemopbouw (in beperkte mate) aangetast. In de tweede groep is de natuurlijke bodemopbouw beter bewaard en is onder de pakketten met antropogene invloed nog een B-horizont aanwezig die getuigt van een
podzolvorming op het terrein. In totaal zijn 21 archeologische sporen geregistreerd. De sporen bevonden zich verspreid over het terrein en de
algemene densiteit is laag. Met uitzondering van één spoor, namelijk een greppel, gaat het telkens om (paal)kuilen. Alle sporen vertoonden qua aflijning en vulling kenmerken die aansluiten bij een eerder recente oorsprong. Twee sporen waren vager afgelijnd wat mogelijk wijst op een oudere datering. In een van deze sporen is een handgevormde scherf aangetroffen die wellicht thuis hoort in de metaaltijden. Beide sporen lagen op een afstand van elkaar en lijken geen verband met elkaar te houden. De greppel (50 cm breed) bevond zich centraal in het terrein en kan op basis van de doorsnijding van het plaggendek als recent beschouwd worden. Verspreid over het terrein werden meerdere recente verstoringen en natuurlijke sporen (boomvallen e.d.) waargenomen. In het zuidoostelijk deel van het terrein werd een plaatselijke depressie vastgesteld. Er zijn 3 vondsten geteld nl. 2 recentere baskteenfragmenten en een scherf handgevormd aardewerk met een besmeten buitenoppervlak dat in de metaaltijden te plaatsen is. 


Auteurs :  ABO NV
Datum  : 24-02-2021

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee geïsoleerde paalsporen waarvan één een scherf handgevormd aardewerk met een besmeten buitenoppervlak bevatte.

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen, greppels, paalkuilen
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 greppel en 18 verspreide paalsporen zijn op basis van hun aflijning en vulling als recent gedateerd. In 2 sporen werd een fragment baksteen of tegel aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Clemenceaustraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981066 (Geraadpleegd op 14-06-2021)