waarneming

Eksterlaan 25

archeologisch element
ID
981070
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981070

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7279
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in twee werkputten een intacte bodem aangetroffen onder een ophoging (mogelijk aarde afkomstig uit de vijver). In totaal zijn 8 sporen aangetroffen. Twee sporen behoren tot een mogelijke greppel of oude perceelgrens. Drie sporen zijn van natuurlijke aard en drie sporen zijn recente verstoringen. De meeste sporen zijn in de meest oostelijke zone van het onderzoeksgebied aangetroffen. In de meerderheid van de uitgevoerde werkputten zijn geen sporen aangetroffen. Van het zgn. Pannenhuis, een 19de-eeuws kasteel, dat volgens de historische kaarten binnen het onderzoeksgebied zou moeten liggen, zijn geen sporen aangetroffen. Er is 1 vondstensemble geregistreerd, nl. een aantal kogels die zich in het ophogingspakket bevonden. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels, wapens en munitie
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een spoor is te interpreteren als een perceelsgreppel. In een ophogingspakket is een aantal kogels aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Eksterlaan 25 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981070 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.