waarneming

Steegstraat 46-48

archeologisch element
ID
981084
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981084

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van handelspanden en appartementen, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

In de zes proefsleuven werden over heel het plangebied tot op dieptes van 70 cm - 120 cm t.o.v. het maaiveld en lokaal tot in het archeologische niveau, verstoringen aangetroffen met daarin recente vondstmaterialen (baksteen, raamglas, beton, plastic, ...). Dit wijst erop dat er in het recente verleden intensieve ingrepen in de grond zijn gebeurd. Deze ingrepen kunnen naar alle waarschijnlijkheid in verband worden gebracht met de sloop- en grondwerken die binnen het plangebied hebben plaats gevonden in de periode 1950-2000. Slechts enkele sporen bleken archeologisch interessant en werden geregistreerd. Het betreft hier twee greppels en twee paalkuilen. Beide greppels stonden mogelijk met elkaar in verband. Ze zijn mogelijk te interpreteren als oude perceelgreppels zoals zichtbaar op de historische kaarten. De vullingen leverden geen vondsten op. De 2 paalkuilen zijn wellicht de oudste aanwezige sporen maar konden wegens gebrek aan vondsten niet gedateerd worden. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 25-02-2021

Onbekende periode

Typologie: paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
2 paalkuilen met onbekende datering vanwege gebrek aan vondsten. Op basis van kleur en aflijning lijken deze sporen de oudste binnen het projectgebied te zijn.

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tenminste 2 greppels die op basis van de perceelsaflijning op de historische kaarten als perceelsgreppels te interpreteren zijn. Er zijn geen vondsten waargenomen zodat een datering onbekend is.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Steegstraat 46-48 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981084 (Geraadpleegd op 25-06-2021)