waarneming

Tilburgseweg 32-42

archeologisch element
ID
981092
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981092

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7296
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van de huidige bebouwing en de bouw van appartementen met ondergrondse parkeergarage, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch onderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De boorprofielen van de landschappelijke boringen vertonen een typisch Kempense situatie waarbij de beter bewaarde bodems vermoedelijk in de oorspronkelijk lager gelegen zones kunnen worden aangetroffen. De oorspronkelijk hoger gelegen zones vertonen zogenaamde AC-profielen. Ook de recente bebouwing heeft invloed gehad op de bodem, waardoor de bodem bv. in het noordoosten veel meer verstoord is dan in het zuidwesten. Slechts in 2 boringen was er nog een B-horizont en een BC-horizont bewaard. Bij een van deze boringen was deze B-horizont niet intact en mee opgenomen in de A-horizont. Bij deze ABC-bodem ligt er bovenop het Laat-Pleistocene dekzand nog een restant van een podzol in de vorm van een Bs-horizont. In geen van de boringen was een E-horizont of uitspoelingshorizont bewaard. Rond de boring met een intacte B en BC-horizont werd een verkennend archeologisch booronderzoek met 4 boringen uitgevoerd. Buiten een laat- of postmiddeleeuwse scherf oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur werden geen archeologische artefacten of indicaties voor een steentijdsite aangetroffen. Er werd dan ook meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. In het zuidelijk deel werd plaatselijk een restant van een B-horizont aangetroffen (Zdc3y). In het noorden betrof het A/C bodemprofielen (Sem). Er werden geen spoornummers genoteerd, aangezien er geen archeologisch relevante sporen aan het licht kwamen. Er kwamen wel verschillende recente verstoringen aan het licht met inclusies zoals piepschuim, baksteenpuin en kleine asbestfragmenten. Er kwamen ook enkele verstoringen aan het licht die veroorzaakt door het doorploegen en het aanplanten van bomen. Tevens werden er drie natuurlijke sporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Tilburgseweg 32-42 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981092 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.