waarneming

Ceresstraat

archeologisch element
ID
981134
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981134

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De vier landschappelijke boringen toonden alle een A/C bodemprofiel.

Het archeologisch niveau bevindt zich op een diepte tussen circa 35 en 65 cm-mv. Er werd meteen overgegaan tot een evaluerend proefsleuvenonderzoek. In de 5 proefsleuven en 4 kijkvensters zijn een aantal archeologische sporen geregistreerd, voornamelijk (paal)kuilen en greppels maar ook een mogelijke poel. De sporen kunnen voorlopig, op basis van het vondstmateriaal, de aard en de vulling van de sporen en structuren, gedateerd worden tussen de metaaltijden en de late middeleeuwen. Sporen die mogelijk in de metaaltijden te dateren zijn, lijken in een cluster voor te komen in het zuidelijke deel van het gebied. Het gaat om 23 sporen die op basis van hun aard in de metaaltijden te situeren zijn. Er werden minstens twee structuren van kleine bijgebouwen herkend, mogelijk een zesposten- en een vierpostenspieker. Er zijn ook enkele kuilen te vermelden. Er waren geen vondsten aanwezig om de datering te staven. Verder werd verspreid over het terrein een aantal (parallelle) greppels ingetekend, met een humusrijke vulling. Een van deze greppels bevatte 14de-eeuws grijs aardewerk in de vulling. In dezelfde zone was een ca 6,5 tot 8m brede laag met een diepte van 20cm aanwezig, wellicht een depressie of een poel. Vondsten ontbreken zodat de datering onbekend blijft. De overige sporen zijn ofwel recent ofwel natuurlijk.


Auteurs :  auteur niet publiek
Datum  : 08-03-2021

Bewoning metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: kuilen, paalkuilen, spijkers
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een cluster van paalsporen bevond zich in het zuidelijke deel van het terrein. Er waren tenminste 2 mogelijke plattegronden van een vierposten- en een zesposten spieker te herkennen. Deze sporen bevatten geen materiaal. Ze zijn in de metaaltijden gedateerd op basis van hun kleur en aflijning.

Laatmiddeleeuwse greppels?

Datering: 14de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: greppels, vaatwerk
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verspreid over het terrein zijn enkele, vaak parallelle greppels aangetroffen. Deze schijnen niet in verband te staan met de percellering zichtbaar op de historische kaarten zodat ze mogelijk ouder zijn. In 1 van deze greppels zijn enkele scherven 14de-eeuws grijs aardewerk teruggevonden zodat deze greppels ten vroegste in de late middeleeuwen te situeren zijn.

Poel of depressie met onbekende datering

Typologie: depressies, poelen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ceresstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981134 (Geraadpleegd op 14-06-2021)