waarneming

Doodsbroekstraat

archeologisch element
ID
981242
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981242

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de optimalisatie van de overstort- en effluentleiding Van RWZI Hulshout, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De 12 landschappelijke boringen toonden aan dat de natuurlijke bodemopbouw in het noordelijk deel nog in belangrijke mate intact is. Er werd een o.m. hoger zandig ruggetje vastgesteld. Het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied zal, blijkens de aanwezigheid van het (mogelijke) laatglaciale veen, al vanaf het laat-glaciaal tot het laaggelegen en natte deel van het dal van de Grote Gete hebben behoord dat niet aantrekkelijk/geschikt zal zijn geweest als vestigingslocatie. Het noordelijke deel van het plangebied zal, vooral met het ruggetje ter hoogte van boringen 4 en 5, tot in het begin van het holoceen nog een droger deel van het landschap aan de rand van het dal van de Grote Gete hebben gevormd. Dit deel is mogelijk tot in het begin van het holoceen nog geschikt en aantrekkelijk geweest als vestigingslocatie. Het afdekkende kleipakket is binnen het onderzoeksgebied niet-erosief afgezet op de onderliggende afzettingen. Hierdoor kunnen binnen het onderzoeksgebied ook nog goed bewaarde steentijdartefactensites bewaard gebleven zijn. In dit deel van het projectgebied werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. In geen van de boringen de aanwezigheid van steentijdsites bevestigd. Het daaropvolgende proefsleuvenonderzoek leverde ook geen archeologisch relevante sporen of vondsten op. Er kwam enkel een recente vergraving aan het licht die geĆÆnterpreteerd werd als een afwateringsgeul. Verder zijn 2 parallelle greppels aangesneden die wellicht te relateren zijn aan irrigatiekanalen zichtbaar op de luchtfoto's.


Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  : 24-03-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Doodsbroekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981242 (Geraadpleegd op 25-06-2021)