waarneming

Zuiderbiesten

archeologisch element
ID
981246
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981246

Beschrijving

De bodem bestond uit een antropogene bovengrond waarin 2 ploeglagen werden herkend. Uit deze laag werden bij de oppervlaktekartering 17 postmiddeleeuwse aardewerkfragmenten verzameld. 

Het booronderzoek leverde geen aanwijzingen op voor de aanwezigheid van een begraven paleobodem.

In totaal werden tijdens het proefsleuvenonderzoek 27 bodemsporen aangesneden. Deze bestonden uit kuilen en greppels.


Auteurs :  Van Liefferinge, Nick
Datum  :

Aardewerkfragmenten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens de oppervlaktekartering werden 17 kleine postmiddeleeuwse aardewerkfragmenten opgeraapt. Deze kunnen wellicht geïnterpreteerd worden als bemestingsafval.

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, ontwateringsgrachten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Talrijke greppelstructuren met een oost-west oriëntatie wijzen er op dat het terrein in het verleden intensief werd gedraineerd.

Kuilen

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal werden 12 kuilen aangetroffen waarvan 2 grotere kuilen met zekerheid van antropogene aard.
Eén van de grotere kuilen werd gecoupeerd. Het profiel vertoonde een trapeziumvormige uitgraving tot een diepte van 88 cm
onder het aanlegvlak. Er zijn vier vullingen te onderscheiden. De bovenste vulling bevatte fragmenten van dierlijk bot. Mogelijk gaat het om een relict van postmiddeleeuwse off-site activiteiten bij één of meerdere woonplaatsen (bvb. zandontginning) of historische agrarische activiteiten.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zuiderbiesten [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981246 (Geraadpleegd op )