waarneming

Antwerpsesteenweg 395

archeologisch element
ID
981256
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981256

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor woningbouw is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De 4 landschappelijke boringen toonden de aanwezigheid van een A/C bodemprofiel. Er werd onmiddellijk overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. De 2 proefsleuven en 2 kijkvensters bevatten in totaal 26 sporen waarvan zeven paalsporen, een kuil, een waterput, zes greppels, acht verstoringen en vijf natuurlijke sporen. Vondsten zijn echter niet aangetroffen wat een exacte datering van de sporen niet toelaat. De sporen bevonden zich op een diepte van 107 tot 190 cm onder het maaiveld. De meeste sporen werden aangetroffen in het noorden van het terrein. De paalsporen en de kuil zijn op basis van kleur gedateerd in de middeleeuwen. Een boring in de waterput wijst uit dat deze ten minste 2,7 m diep is. De datering ervan wordt eveneens in de middeleeuwen geplaatst op basis van de relatie tot de andere sporen. De 6 greppelsegmenten vormen samen 4 greppels waarvan 1 met een O-W oriëntatie gelegen is in het noorden van het terrein en 3 parallelle greppels met een O-W oriëntatie in de zuidelijke zone liggen. De eerste greppel is te interpreteren als perceelsgreppel. De andere greppels komen niet overeen met perceelsgrenzen weergegeven op historische kaarten. De 4 greppels zijn gedateerd in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. De aangetroffen verstoringen zijn in verband te brengen met de sloop van het huis dat op het perceel stond en met het rooien van bomen.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Greppels uit de late middeleeuwen tot nieuwe tijd

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De greppel met O-W oriëntatie in het noordelijk deel van het terrein is mogelijk als perceelsgreppel te interpreteren. De 3 parallelle greppels met O-W oriëntatie zijn meer zuidelijk gelegen en corresponderen niet met perceelsgrenzen aangeduid op de historische kaarten. Er waren geen vondsten aanwezig om deze greppels te dateren.

Middeleeuwse (?) sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: kuilen, paalsporen, waterputten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zeven paalsporen, 1 kuil en een waterput lagen geclusterd bij elkaar in de noordelijke zone van het projectgebied. Vanwege het ontbreken van vondsten zijn deze sporen op basis van hun kleur en clustering in de (volle) middeleeuwen gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Antwerpsesteenweg 395 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981256 (Geraadpleegd op )