waarneming

Lange Elzenstraat 33-35

archeologisch element
ID
981258
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981258

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een supermarkt is binnen het projectgebied een archeologische vooronderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd. In de 10 proefsleuven werden 9 muurresten en 42 sporen geregistreerd waarvan vier paalsporen, vijf kuilen, drie insteken van muren, zeven greppels en 23 verstoringen. De sporen bevonden zich op een diepte van 1,45 tot 1,94 m onder het maaiveld. De 4 paalsporen bevonden zich verspreid over het terrein en waren scherp afgelijnd. Ze zijn te dateren in de nieuwe tot nieuwste tijd. Op basis van de aanwezige mortels zijn de muurresten te dateren in de 20ste eeuw. De kuilen zijn op basis van hun scherpe aflijning gedateerd in de nieuwe tot nieuwste tijd. Ook de aanwezige greppels zijn in deze periode geplaatst. Er lijkt geen relatie te zijn met de perceelsgrenzen aangeduid op de historische kaarten. 


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 25-03-2021

Sporen uit de nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, muurresten, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De aangetroffen sporen omvatten paalkuilen, kuilen, greppels en muurresten die alle in de nieuwe tot nieuwste tijd te dateren zijn. Er zijn geen vondsten aangetroffen dus de sporen zijn gedateerd op basis van hun aflijning en kleur. De muren zijn gedateerd op basis van de aanwezige mortels.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lange Elzenstraat 33-35 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981258 (Geraadpleegd op 12-06-2021)