waarneming

Vogelsanck

archeologisch element
ID
981281
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981281

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Vermits 22 van de 23 landschappelijke boringen een A/C-profiel toonden en de slecht bewaarde E- en Bs-horizont in de resterende boring mogelijk in verband te brengen is met een lokale depressie is meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in totaal 62 sporen uitgedeeld met name greppels, kuilen, paalkuilen en verstoringen. De paalkuilen en kuilen waren zeer slecht bewaard en leverden geen vondsten op zodat een datering onmogelijk is. Ze waren voornamelijk aanwezig aan de rand van het plangebied waaruit geconcludeerd werd dat de feitelijke nederzettingskern zich buiten het projectgebied bevindt. Bovendien werden ze verstoord door jongere greppels die het volledige terrein doorkruisten en vanaf de late middeleeuwen gedateerd werden. In totaal zijn 4 scherven uit de late middeleeuwen geregistreerd. 

 

 


Auteurs :  auteur niet publiek
Datum  : 29-03-2021

Niet gedateerde sporen

Typologie: kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal paalkuilen en (grote) kuilen bevond zich langs de rand van het projectgebied. Ze waren slecht bewaard en grotendeels verstoord door jongere greppels. Ze leverden geen vondsten op.

Late middeleeuwen

Datering: 14de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: greppels
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een groot aantal greppels doorkruiste het projectgebied. Ze zijn gedateerd vanaf de late middeleeuwen op basis van 4 schreven en een fragment dakpan. Tussen de scherven
werden een oor-, bodem en randfragment in grijsbakkend aardewerk aangetroffen. Ze zijn gekenmerkt door een hard baksel met fijne zandmagering. De buitenzijde heeft een wat
metaalachtige glans. Het randfragment is afkomstig van de gietsneb van een teil met gedoornde rand. Ook het oor is typerend. Het betreft een zwaar worstoor waarin centraal een groef is gemaakt. Tot slot werd er nog een wandfragment in roodbakkend aardewerk aangetroffen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vogelsanck [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981281 (Geraadpleegd op 15-06-2021)