waarneming

Weehaagstraat

archeologisch element
ID
981367
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981367

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7287
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van Aquafin-werkzaamheden is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd binnen de zones waar bodemingrepen zouden uitgevoerd worden. Het gaat om een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Het onderzoeksterrein is gelegen in de Zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Het onderzoeksgebied is op een iets hoger gebied gelegen is (ca. 5m TAW). Ten oosten van het projectgebied komt een lager gelegen beekvallei voor, waar onder andere de Bosbeek, de Olentgracht en de Zuidleie doorheen stromen. Binnen het onderzoeksterrein zijn echter geen opmerkelijke hoogteverschillen te zien. Zowat de helft van de landschappelijke boringen toonde een goede bodembewaring aan (A-B-C) profiel waardoor de aanwezigheid van steentijdsites niet uit te sluiten viel. In deze zones werd vervolgens een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. De resultaten van deze boringen sloten aan bij deze van het landschappelijk booronderzoek maar brachten plaatselijke verstoringen aan het licht. De boringen brachten geen relevante indicatoren voor de aanwezigheid van een archeologische site aan het licht. De 3 zones waar werken met een bodemingreep gepland waren, zijn daarna onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek. De 20 waargenomen sporen betreft vooral grachten/greppels, enkele ploegsporen en 1 paalkuil. Buiten 1 recente scherf rood aardewerk, zijn geen vondsten geregistreerd. Vele van de grachten zijn op de historische kaarten te herkennen als perceelsgrachten en kunnen zo in de 18de tot 19de eeuw gedateerd worden. Voor de overige sporen wordt vermoed, op basis van vulling, aflijning en oversnijding, dat ze mogelijk ook een zelfde datering hebben in de nieuwe of nieuwste tijd.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV; Ruben Willaert nv; GATE

Nieuwe en Nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, paalkuilen, ploegsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De sporen betroffen greppels, ploegsporen en 1 paalkuil. Er is slechts 1 vondst te vermelden nl. een recente scherf in rood aardewerk. Vele greppels zijn gerelateerd aan perceelsgrenzen zichtbaar op de historische kaarten. De overige sporen zijn op basis van kleur en aflijning eveneens in de nieuwe en nieuwste tijd gesitueerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Weehaagstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981367 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.