waarneming

Lindestraat

archeologisch element
ID
981419
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981419

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.Beide boringen van het landschappelijk booronderzoek toonden een A/C bodemprofiel wat weinig perspectieven biedt voor de aanwezigheid van een steentijdsite. Tijdens het veldwerk is een hoogteverschil opgemerkt tussen het meest noordelijke deel en de rest van het terrein. Het noordelijke deel van het terrein ligt duidelijk hoger. In de boring daar zijn ophogingspakketten vastgesteld tot 70 cm onder het maaiveld. Onder deze pakketten tekende zich nog een 25 cm dikke ploeglaag (Aap) af waaronder de C-horizont zich abrupt aftekende. In het zuiden van het terrein is de ophogingslaag slechts 10 cm dik en is de ploeglaag nog bewaard tot een dikte van 30 cm. Onder de akkerlaag is nog een 10 cm dikke overgangslaag naar de C-horizont te onderscheiden. De archeologische laag tekende zich af op 11,5m TAW. In de 3 proefsleuven zijn in totaal 22 sporen geregistreerd, meestal grachten en greppels maar ook 6 paalkuilen, 2 kuilen en 1 verstoring. Ondanks de afwezigheid van vondsten kunnen deze op basis van hun inclusies, vorm en vulling en profielrelatie in de nieuwe/nieuwste tijd geplaatst worden. Eén paalkuil kan op basis van de vulling als ouder ingeschat worden, daarom is ter hoogte van dit spoor een kijkvenster aangelegd maar er zijn geen andere sporen aangetroffen. Tenslotte zijn er ook twee natuurlijke sporen gedocumenteerd. Tijdens het onderzoek zijn geen relevante vondsten aangetroffen. 


Auteurs :  LaRes BVBA
Datum  :

Ouder spoor

Typologie: paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
1 geïsoleerde paalkuil lijkt ouder maar bevatte evenmin materiaal.

Sporen nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalkuilen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In totaal zijn 11 greppel- en/of grachtsegmenten aangetroffen, 5 paalkuilen en 2 kuilen die op basis van hun aflijning en vulling in de nieuwe tot nieuwste tijd zijn geplaatst. Er waren geen vondsten aanwezig.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lindestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981419 (Geraadpleegd op )