waarneming

Koestraat

archeologisch element
ID
981422
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981422

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7259
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De 4 landschappelijke boringen vertoonden een zelfde bodemopbouw gekenmerkt door een Ap1 (30 tot 50cm) - Ap2 (17 tot 52cm) - C bodemprofiel. De bodem wordt gekenmerkt door een matig droge zandleem structuur (Pcc en Sbc). Er zijn geen archeologische indicatoren waargenomen. Op basis van het landschappelijk booronderzoek kan de kans op het aantreffen van in situ bewaarde steentijdsites laag worden ingeschat. Daarom werd meteen overgegaan tot het proefsleuvenonderzoek. Het archeologisch niveau bevond zich ca. 47 tot 82cm onder het huidige maaiveld. In het noorden bevond de C-horizont zich op ca. +10,55m TAW, in het oosten op ca. +11,09m TAW, in het zuiden op ca. +11,10m TAW, in het westen op ca. +10,32m TAW en centraal op ca. +10,32m TAW. Er is een lichte helling die afloopt van zuidwest naar noordoost. De 4 geregistreerde bodemprofielen bevestigden de waarnemingen van het landschappelijk booronderzoek. De bodemopbouw wordt in profielen 1, 2 en 4 gekenmerkt door een 20-100cm dikke A(p)1 horizont, bestaande uit donkerbruine/grijze zandleem. Hierna volgt een 25-35cm dikke A(p)2 horizont, bestaande uit een donkerbruine zandleem. Op een diepte van 50 tot maximaal 100cm onder het huidige maaiveld bevindt zich de C-horizont. De overgang naar de lichtbruine/gele C-horizont is vrij scherp afgetekend. Enkel ter hoogte van profiel 3 was een deels bewaarde podzol zichtbaar (Ah-E-B-C-profiel). Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 15 grondsporen geregistreerd, segmenten van 3 greppels met een NO-ZW oriëntatie, 1 paalkuil en enkele verstoringen. Deze sporen zijn op basis van het aangetroffen aardewerk en/of de aflijning en vulling in een recentere periode gedateerd. De oriëntatie van de greppels volgt bovendien de 19de -eeuwse percelering zodat de greppels bijgevolg als een landindeling te beschouwd zijn. Slechts 1 spoor, een gracht, heeft een mogelijk oudere datering maar bevatte geen vondsten om dit te staven. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gracht met onbekende datering

Typologie: grachten (infrastructuur)
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een van de sporen is een gracht met een humeuze laag op de bodem. Deze gracht werd op basis van vulling en kleur ouder ingeschat als de overige grachten maar vondstmateriaal ontbrak om dit te bevestigen.

Sporen nieuwen en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, paalkuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal grachten waaronder een drietal met een parallel verloop van ZW naar NO richting, zijn op basis van kleur en vulling in de nieuwe of nieuwste tijd geplaatst. Slechts enkele scherven geglazuurd en industrieel aardewerk konden deze datering staven. De greppels lijken de perceelsindeling op de historische kaarten te volgen. Eén paalkuil staat mogelijk in verband tot een van deze grachten.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981422 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.