waarneming

Klapperstraat

archeologisch element
ID
981436
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981436

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7244
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, is binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. De bodemopbouw van het projectgebied werd onderzocht aan de hand van 5 bodemprofielen in de proefsleuven. Er is slechts één profiel waar een goed bewaarde bodemopbouw werd vastgesteld. Het gaat om een akkerdek dat tot 50 cm onder het maaiveld doorloopt (Aa-horizont) en waarvan de bovenste 20 cm beploegd werd (Aap-horizont). Hierna ving de moederbodem of C-horizont aan, die plaatselijk gleyvlekken vertoonde (Cg-horizont). De andere profielen vertoonden een min of meer verstoorde opbouw doordat recentelijk opgebrachte lagen aanwezig waren, waaronder puinlagen. Eén profiel was zelfs volledig verstoord met 4 opgebrachte puinlagen tot in de C-horizont. In totaal werden 62 sporen geregistreerd, waarvan 19 paalsporen, zeven kuilen waaronder een mogelijke waterkuil, 12 greppels, 12 verstoringen en 12 natuurlijke sporen waarvan vijf als een gebioturbeerde zone werden aangeduid. De sporen bevonden zich op een diepte tussen ca. 45 en 104 cm onder het maaiveld. De meeste sporen werden verspreid over het volledige terrein aangetroffen. Al deze sporen zijn te dateren in de nieuwe tot nieuwste tijd. In 3 ervan is oxiderend gebakken rood aardewerk met loodglazuur aangetroffen. De greppels zijn niet terug te vinden op de historische kaarten zodat ze eerder te relateren zijn aan landbouwactiviteiten. Enkele greppels zouden een laatmiddeleeuwse oorsprong kunnen hebben en mogelijk te interpreteren zijn als erfafbakening. Het afgebakende areaal is echter danig verstoord o.a. door de nog bestaande bebouwing. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Late middeleeuwen?

Datering: late middeleeuwen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Greppel met hoek van 90° die mogelijk deel uitmaakt van een erfafbakening. Het binnenareaal is echter verstoord. Datering mogelijk laatmiddeleeuws.

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, vaatwerk, waterkuilen
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
9 paalsporen die scherp afgelijnd zijn, ofwel rond ofwel vierkant. In een ervan is een scherf oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur gevonden. Zeven kuilen waaronder mogelijk een waterkuil. Alle zijn scherp afgelijnd en in een ervan zijn 2 randscherven van een teil in oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur aangetroffen. Verder nog 11 greppels die vermits ze niet zichtbaar zijn op de historische kaarten eerder met landbouwactiviteiten te maken hebben.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Klapperstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981436 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.