waarneming

Jan Henderickxhof

archeologisch element
ID
981449
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981449

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. De ligging van plangebied op de zuidelijke flank van een dekzandrug in de nabijheid van enkele waterlopen bood voldoende potentieel om een archeologisch vooronderzoek te verantwoorden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek is vastgesteld dat het archeologisch niveau zich bevond zich tussen 41 en 87 cm onder het maaiveld of op een hoogte tussen 4,48 en 5,10 m TAW. De bodemopbouw bestaat uit een Aap (35 tot 80cm)-(Aap2)-C-horizont vastgesteld met in 2 profielen nog een 10cm dikke overgangslaag tussen de A- en de C-horizont. Er zijn 76 sporen geregistreerd, waarvan 21 paalsporen, 21 kuilen, tien greppels, vier aan landbouw gerelateerde sporen, 11 verstoringen en negen natuurlijke sporen. De paalsporen kwamen verspreid over het ganse terrein voor en zijn op basis van hun scherpe aflijning en kleur in de nieuwe tot nieuwste tijd gedateerd. De kuilen variëren in vorm van ovaal tot rechthoekig en zijn op basis van hun aflijning en kleur in de nieuwe tot nieuwste tijd gedateerd. ¨Ze zijn geïnterpreteerd als zandwinningskuilen. De greppels hebben op 1 exemplaar na een NNO-ZZW oriëntering. Ze zijn gedateerd in de late middeleeuwen tot nieuwste tijd. Een viertal greppels zijn geïnterpreteerd als perceelsgreppels omdat ze overeenkomen met de huidige perceelsindeling zoals zichtbaar op de 19de-eeuwse historische kaarten. De andere greppels zijn te relateren aan landbouwactiviteiten o.a. afwatering. Verder zijn een viertal ploegsporen waargenomen met eenzelfde oriëntering als de greppels. De overige sporen betreffen recente verstoringen en natuurlijke fenomenen. Er zijn 2 losse vondsten geregistreerd, scherven oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur. 


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  :

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, extractiekuilen, greppels, kuilen, paalsporen, perceelsgreppels, ploegsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De paalsporen, kuilen, greppels en ploegsporen zijn alle op basis van kleur en aflijning in de nieuwe tot nieuwste tijd gedateerd. Een drietal scherven, alle losse vondsten, zijn afkomstig van oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur en zijn aldus indezelfde periode te plaatsen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Jan Henderickxhof [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981449 (Geraadpleegd op )