waarneming

Margrietstraat Meerdonk

archeologisch element
ID
981452
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981452

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd binnen het plangebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De topografische ligging op een zandige opduiking bood immers archeologisch potentieel. Het centrale deel van het projectgebied staat op de bodemkaart aangeduid als bebouwde grond (OB). Ten oosten en ten zuiden van deze bebouwde grond bevinden er zich matig natte lemige zandgronden met diepe antropogene humus A horizont (Sdm). In de zuidoostelijke hoek van het projectgebied en ten westen van de bebouwde zone komen er ook matig droge zandbodems met diepe antropogene humus A horizont voor (Zcm). Tijdens het veldwerk werd de lemig zandige component nergens duidelijk aangetroffen. Ter hoogte van de straatkant, op de locatie van de recent afgebroken woningen was sprake van een sterk variabele bodemopbouw. Veelal was de ondergrond tot een diepte van ± 1 m verstoord. Het overige deel van het projectgebied werd gekenmerkt door een bodem met dikke antropogene humus A horizont (Ap1 en Ap2) met eronder een variabele bodembewaring. Op verscheidene locaties was nog een duidelijk restant van een B horizont bewaard, op andere locaties was deze B horizont reeds opgenomen in de bouwvoor of ernstig verstoord door bioturbatie. Min of meer centraal binnen het projectgebied liep van oost naar west een diepe gracht. De 5 waargenomen sporen zijn toe te wijzen aan slechts 3 afzonderlijke sporen. Een van deze sporen betref een greppel die mogelijk in de middeleeuwen te dateren is. Gebrek aan vondsten kan dit vermoeden niet bevestigen. Een tweede spoor betreft een gracht met op de bodem een aanzienlijke hoeveelheid organisch materiaal (takken en twijgen). Hoewel deze datering niet te bevestigen is aan de hand van vondsten, wordt deze gracht geplaatst tussen de 15de en 18de eeuw en wordt hij geïnterpreteerd als een opgegeven bolleakkergracht. Het laatste spoor betref een greppel die door de afwezigheid van vondsten hypothetisch gedateerd wordt in de middeleeuwen. Doorheen het gehele projectgebied, met een nadruk op het zuidwestelijke deel, werden recente verstoringen aangetroffen. Deze staan in verband met de nog recent aanwezige bebouwing en met agrarische activiteiten. 


Auteurs :  Erfpunt
Datum  :

Gracht

Datering: 15de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een grotere gracht die op de bodem heel wat organisch materiaal bevatte wordt in verband gebracht met de aanleg van een bolle akker en wordt daarom gedateerd tussen de 15de en 18de eeuw. Door de afwezigheid van vondsten is deze datering niet te bevestigen.

Middeleeuwse (?) greppels

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee greppels worden in de middeleeuwen geplaatst omdat zij zich onder het plaggendek bevinden. Door de afwezigheid van vondsten is deze datering echter niet te bevestigen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Margrietstraat Meerdonk [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981452 (Geraadpleegd op )