waarneming

Waterstraat

archeologisch element
ID
981453
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981453

Beschrijving

Naar aanleiding van een aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Landschappelijk gezien ligt het plangebied op de flank van een hoger gelegen dekzandrug richting een beekvallei. De bodem in het plangebied gekarteerd als droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Tijdens de landschappelijke boringen werden AC-profielen aangetroffen waarbij voornamelijk onder de eerder dunne bouwvoor grof zand werd vastgesteld, wellicht van tertiare oorsprong. De boringen hebben uitgewezen dat een archeologisch niveau zich net onder de bouwvoor bevindt, op een diepte vanaf 5 cm-mv. Er zijn geen indicatoren voor een steentijdartefactensite waargenomen. In de proefsleuven is 1 bodemprofiel opgeschoond om de boorresultaten te verifiëren. Het profiel vertoont typische kenmerken van een bosgrond. De toplaag is dun en geroerd door de bestaande wortels. Hieronder volgt een C-horizont die oranje-geel-groen van kleur is. Op sommige plaatsen komt de tertiaire bodem plaatselijk naar boven, door toedoen van boomwortels. Verspreid over het terrein werden verscheidene verstoringen aangetroffen. Deze verstoringen konden op basis van de zeer losse, donkere en humeuze vulling, alsook de inmenging van plastic,… als recent geïnterpreteerd worden. Er zijn geen vondsten geregistreerd. 


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waterstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981453 (Geraadpleegd op )