waarneming

Markt

archeologisch element
ID
981498
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981498

Beschrijving

Naar aanleiding van geplande riolerings- en wegeniswerken werd binnen het plangebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en proefsleuven. De 3 boringen van het landschappelijk booronderzoek geven echter aan dat er reeds veelvuldig menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden binnen het onderzoeksgebied, aangezien in geen enkele boring een natuurlijke bodemopbouw werd
vastgesteld. Op basis van bodemsequenties kunnen de boringen worden onderverdeeld in: Ap-Aan-C (afgetopte C) en Aan- C (afgetopt). Daarnaast kon in 1 boring (boring 3) de C-horizont niet bereikt worden. De 3 proefputten die vervolgens uitgegraven werden, leverden twee archeologisch relevante sporen op, mogelijk middeleeuwse of postmiddeleeuwse paalkuilen. Bij het couperen van een van de kuilen, kwam ook hout aan het licht. Vondsten ontbraken zodat een datering van de sporen vooralsnog niet duidelijk is. 


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Paalsporen

Datering: middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: paalsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Buiten enkele natuurlijke sporen en recente verstoringen zijn 2 paalsporen aangetroffen die mogelijk in de middeleeuwen of postmiddeleeuwen te plaatsen zijn. Bij het couperen van een van de sporen kwam hout aan het licht. Vondsten die de datering zouden kunnen bijstellen, ontbreken echter.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Markt [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981498 (Geraadpleegd op )