waarneming

Haarsnijderslaan

archeologisch element
ID
981516
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981516

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een brandweerkazerne is binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De bodem binnen het projectgebied is gekarteerd als matig droge zandgronden (Zcm(g) en Zch). De landschappelijke boringen toonden een variërende bodemopbouw aan. Twee boringen gaven centraal in het projectgebied een sterk verstoorde bodem weer, in de overige boringen was een uniforme AP-horizont (dikte tussen 28 en 130cm) zichtbaar. In twee van deze boringen was nog een restant van een B-horizont aanwezig, resp. 20 en 25cm dik. De diepte waarop de C-horizont werd vastgesteld varieerde sterkt nl. van tussen 40 en 195 cm-mv. Dit vertaalde zich ook in de absolute hoogte van de top van de C horizont, aangezien deze schommelde tussen 3,38 en 4,99 m TAW. Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat het oorspronkelijke reliëf binnen het projectgebied een grotere variatie kende dan het huidige, relatief vlakke, maaiveld doet vermoeden.  Bij de daaropvolgende verkennende archeologische boringen rond de twee boringen met vastgestelde B-horizont, kon vastgesteld worden dat er slechts op enkele plaatsen tussen beide boringen sprake was van een bewaarde B horizont. Enkel bij twee verkennende boringen werd deze namelijk nog aangetroffen. De dikte van de B horizont was bij deze laatste boringen beperkt tot 10 en 15 cm. De B horizont is vermoedelijk enkel nog bewaard in de lager gelegen zones die niet geroerd werden. Het potentieel op de mogelijke aanwezigheid van een steentijdsite is dus te verwaarlozen. Het bodemkundige profiel aangelegd tijdens het proefsleuvenonderzoek toonde enkel in de noordoostelijke zone een restant van een B-horizont. Wat archeologische sporen betreft is enkel een cluster van scherp afgelijnde kuilen met een OW-verloop in het oostelijke deel van het projectgebied. Wegens een gebrek aan vondsten was het niet mogelijk om de kuilen te dateren. Hoewel het mogelijk is dat ze reeds uit de middeleeuwen dateren, lijkt de scherpe aflijning eerder te wijzen op een (sub)recente datering. Verder zijn enkel recente verstoringen opgetekend. Er zijn geen relevante archeologische vondsten geregistreerd. 


Auteurs :  Erfpunt
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Haarsnijderslaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981516 (Geraadpleegd op )