waarneming

Paardenstraatje

archeologisch element
ID
981522
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981522

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7232
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de positieve resultaten van het archeologisch vooronderzoek werd een vlakdekkende opgraving uitgevoerd. Waar gegraven kon worden tot de moederbodem, bleek de B-horizont nog gedeeltelijk bewaard. Het betreft echter een zeer nat gebied. De oudste vondsten dateren uit de volle middeleeuwen, wanneer het plangebied nog buiten de omwalling gelegen was en wellicht in cultuur werd gebracht. Hiervan getuigt de plaggenlaag boven de B-horizont. Zoals ook elders vastgesteld is in het Paardenstraatje lijkt ook hier het terrein opgehoogd. Deze ophoging lijkt in verband te staan met de bouw van de tweede stadsomwalling in de tweede helft van de 13de eeuw die vanaf dan ook dit gebied omsloot. De aanwezigheid van grijs aardewerk in de pakketten lijkt dit te bevestigen. Hoewel uit het bureauonderzoek een potentieel naar voren kwam voor het aantreffen van sporen vanaf de middeleeuwen, bleken er tijdens de opgraving weinig restanten van een pre-19e-eeuwse bewoning bewaard te zijn. Slechts enkele natuurstenen funderingen, een restant van een buitenmuur met dichtgemetselde deuropening zijn getuigen van het bestaan van oudere gebouwen in de oostelijke zone van het projectgebied. Tevens is een uitgebroken beerput waargenomen waarvan de resterende vulling nog enkele oudere vondsten herbergde waaronder enkele majolica-vondsten en een houten bal waardoor de structuur in de 16de of 17de eeuw te plaatsen is. Palynologisch en zaden-en-vruchtenonderzoek werpt licht op het alledaagse leven uit die periode. De overige muurresten, waterputten, kelders en kuilen zijn afkomstig van de 19de- en vooral 20ste-eeuwse bebouwing. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Studiebureau Archeologie Tienen

Ophoging late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen, vaatwerk
Context: bodems en afzettingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het terrein is een ophogingslaag vastgesteld die mogelijk in verband te brengen is met de bouw van de 2de stadsomwalling in de tweede helft van de 13de eeuw. De aanwezigheid van grijs aardewerk in deze pakketten bevestigt dit vermoeden.

Plaggendek volle middeleeuwen

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: plaggenbodems
Context: bodems en afzettingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bovenop de nog resterende podzollaag was een plaggenbodem aanwezig die mogelijk een getuige is van het in cultuur brengen van het gebied toen het nog buiten de (eerste) stadsomwalling gelegen was.

Structuren 16de en 17de eeuw

Datering: 17de eeuw, nieuwe tijd, tweede helft 16de eeuw
Typologie: beerputten, muurresten, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk, hout
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Slechts enkele muurfunderingen in natuursteen, een bakstenen buitenmuur met dichtgemetselde deuropening en een uitgebroken beerput zijn getuigen van de aanwezige bewoning in de nieuwe tijd. De resterende vulling van de beerput bevatte o.m. majolica objecten en een houten bal. Palynologisch en macrorestenonderzoek op deze vulling geeft een goed beeld van de bewoning in deze periode.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Paardenstraatje [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981522 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.