waarneming

Hekkenstraat fase 1

archeologisch element
ID
981608
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981608

Beschrijving

Het landschappelijk profielputtenonderzoek maakt duidelijk dat alle profielputten, met uitzondering van profielput 6, een matig tot slechte bewaring van de bodemopbouw tonen. De aanwezige bodemopbouw samen met de graad van antropogene verstoring van de sedimenten maken duidelijk dat, met uitzondering van profielput 6, er geen intacte bodemopbouw aanwezig is. De bodemkaart maak eveneens duidelijk dat de natuurlijke afzettingen behoren tot niveo-fluviatiele sedimenten van het Weichseliaan. 

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem te Wakken Hekkenstraat (fase 1) bracht, verspreid over drie sleuven acht sporen, bestaande uit drie grachten, vier greppels en een paalspoor aan het licht. Een gracht en het paalspoor konden op basis van hun vulling en aflijning gedateerd worden tot de Nieuwe/Nieuwste tijd. Deze gracht kan vermoedelijk gerelateerd worden aan een perceelsgrens uit de Nieuwste Tijd zoals weergegeven op de Atlas der Buurtwegen. De overige sporen konden niet gedateerd worden vanwege de afwezigheid van vondstmateriaal, mogelijks kunnen deze ook tot de Nieuwe/Nieuwste Tijd gedateerd worden. Gezien er geen vondstmateriaal werd aangetroffen, er geen structuren herkend werden en de sporen grotendeels ongedateerd bleven is een mogelijke interpretatie van de sporen dan ook moeilijk naar voor te schuiven.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Grachten en greppels

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Nieuwe/nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: paalsporen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hekkenstraat fase 1 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981608 (Geraadpleegd op )