waarneming

Kraaienbroekstraat

archeologisch element
ID
981612
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981612

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7604
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 11 archeologische sporen aangetroffen.

Het betreft twee sporenclusters die wijzen op menselijke bewoning en begraving uit de metaaltijden (ijzertijd) of Romeinse periode. Centraal in de noordelijke helft van het plangebied werden zo twee greppelsystemen, een zestal (paal)kuilen en een kuil of mogelijke veldoven aangetroffen. Daarnaast
werd in de zuidoostelijke zone een houtskoolrijk spoor aangetroffen waarin spikkels verbrand bot werden opgemerkt. Het spoor kon aldus als brandrestengraf worden geïnterpreteerd. De vulling bevatte ook aardewerk, dat in situ werd achtergelaten voor het verder onderzoek. In één van de (paal)kuilen werd een wandfragment handgevormd aardewerk met grove magering aangetroffen. Een tweede fragment handgevormd aardewerk werd gerecupereerd uit greppelsegment. Op basis van deze vondsten en de zeer gelijkaardige, vage, grijskleurige vulling kunnen alle sporen vermoedelijk in eenzelfde periode, te dateren in de ijzertijd of (vroeg-)Romeinse tijd, worden geplaatst.

De zuidwestelijke zijde van het plangebied, aansluitend bij de Kraaienbroekstraat, is reeds in sterke mate vergraven geweest waardoor hier geen archeologische sporen meer verwacht worden.

Gezien de aard en betekenis van de aangetroffen sporen dient een verder vooronderzoek te worden uitgevoerd over een deel van het terrein, ter hoogte van de sporenclusters (zone 1) en het brandrestengraf (zone 2).

Het archeologisch onderzoek bracht sporen aan het licht van een vroeg-Romeins erf met bijhorend grafveld. De bewoningssporen situeren zich centraal in het noordelijke deel van het plangebied en kunnen onderverdeeld worden in twee erfgreppels, die de noordwestelijke zijde van het erf
begrenzen, negen paalkuilen en twee kuilen. De sporen clusteren zich sterk centraal binnen de opgravingszone van werkput 2. In de sporencluster kunnen twee gebouwplattegronden, die elkaar deels oversnijden, herkend worden. Ten zuidoosten van deze sporencluster met bewoningssporen
werd ter hoogte van werkput 1 een deel van het grafveld van de site aangetroffen. In deze zone werden drie, ondiep bewaarde en sterk gebioturbeerde brandrestengraven aangetroffen. Het best bewaarde graf bevatte nog enkele fragmenten verbrand botmateriaal, alsook een aantal sterk verweerde, secundair verbrande aardewerkfragmenten die behoren tot minstens twee verschillende recipiënten. Deze kunnen gezien worden als bijgiften die mee werden verbrand op de brandstapel.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Losse vondsten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: funeraire, rituele en religieuze objecten, kleding en -accessoires, losse vondsten, munten, uitrusting voor dieren, wapens en munitie, werktuigen
Materiaal: koper, metaal, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Geweerkei uit silex.
Metalen voorwerpen werden tijdens de opgraving enkel aangetroffen bij metaaldetectie van het teelaardepakket ter hoogte van werkput 2. Het betreft dus uitsluitend los vondstmateriaal dat gedateerd kan worden in relatief recente tijdsperiodes. Tussen de metaalvondsten bevinden zich drie munten, waaronder een oord van Maria Theresia uit 1740-1780, een Belgische 5 cent van Albert I uit 1928 en Belgische 50 centimes uit 1953.
Verder werd een postmiddeleeuwse knoop, een oormerk uit de late 19de-20ste eeuw, een horlogesleutel, een ringvormig object, een koperfragmentje, een roodkleurig decoratief embleem in de vorm van een roos (?), een Duitse kogelhuls uit de Eerste Wereldoorlog en een verzilverd hangertje met figuratieve voorstelling van Sint-Christoffel met Christus op de voorzijde en een onherkenbaar tafereel op de achterzijde teruggevonden.

Romeins erf en grafveld

Datering: Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, brandrestengraven, erven, gebouwplattegronden, greppels, kuilen, paalkuilen, vaatwerk, veldovens
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), houtskool, kwartszandsteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De aangetroffen archeologische sporen kunnen op basis van hun aard, vulling, ruimtelijke spreiding ten opzichte van elkaar en op basis van het aangetroffen vondstmateriaal aan dezelfde tijdsperiode, te dateren in de vroeg-Romeinse periode (1ste – vroege 2de eeuw n.C.), worden toegeschreven. De twee aangetroffen hoofdbouwen oversnijden elkaar, hetgeen een fasering binnen het erf indiceert. Het oudste gebouw kan typologisch omschreven worden als tweeschepig gebouw met drie nokstaanders (type De Clercq IB). Kort na de opgave van het eerste gebouw wordt een nieuw gebouw geconstrueerd dat gekenmerkt wordt door een éénschepige kruisplattegrond met twee traveeën (type De Clercq IIB). De oudst gekende exemplaren van deze plattegrond dateren uit de Flavische tijd, terwijl de jongste in de midden en late 2de eeuw n.C. geplaatst kunnen worden.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kraaienbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981612 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.