waarneming

Winge (ROWI01)

archeologisch element
ID
981620
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981620

Beschrijving

In vijf zones binnen de Wingevallei worden waterbeheersingswerken gepland, waarbij lage beschermingsdijken (ca. 5 m breed, 285 m lang) de aanwezige woningen en infrastructuur tegen de actueel optredende overstromingen zullen beschermen. Er zullen eveneens twee bestaande grachten opgeschoond worden zodat ze een uniforme diepte en breedte hebben. In drie van deze zones (Zones 1, 2 en 3) werd er in de fase van het bureauonderzoek nodig geacht om een landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren.

De natuurlijke afzettingen van het plangebied zijn duidelijk te situeren in een alluviale vlakte die zich heeft ingesneden in eolische afzettingen. Het alluvium betreft bovenaan kleiig materiaal die getuigt van trage stroomsnelheden, die in contrast staan met de graduele ondergang naar onderliggende grofzandige afzettingen. Deze grove, slecht gesorteerde zanden wijzen op een sterke stroomsnelheid en betreffen wellicht de bodem van een waterloop ten tijde van de weichseliaan-holoceen overgang. Deze afzettingen werden in alle drie de beschouwde zones aangetroffen.
De laat-weichseliane eolische zandleem komt voor net buiten het stroomgebied en kent geen duidelijke bodemontwikkeling ter hoogte van het plangebied. Ze kent enkel her en der een oppervlakkige verbruining die wellicht toegewezen dient te worden aan biochemische processen van recente begroeiing. Deze afzettingen werden aangetroffen ter hoogte van B208 – B210 ter hoogte van zone 2 en B211- B104 ter hoogte van zone 1. Ter hoogte van zone 2 is er echter reeds een ingrijpende verandering in het landschap gebeurd (gegraven gracht en ophogingsberm), waardoor er een zeer lage trefkans verwacht wordt. De boringen in zone 1 en het zuidwesten van zone 2 vertonen grotendeels geen tekenen van verstoring. Ter hoogte van zone 1 en het zuidwesten van zone 2 is er op basis van het intacte bodemarchief en vrij hoge vondstenconcentratie van het CAI een matige tot hoge trefkans voor steentijdartefacten. Deze zones worden bijgevolg geadviseerd voor verder onderzoek in functie van steentijdartefactensites.
De verwachting op sporensites binnen het plangebied wordt nog steeds als miniem tot laag ingeschat, gezien er geen aanvullende argumenten zijn die de uitspraak van het bureauonderzoek zouden wijzigen. Er dringt zich naar dergelijke sites geen verder onderzoek op.


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Winge (ROWI01) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981620 (Geraadpleegd op )