waarneming

Molenweg

archeologisch element
ID
981629
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981629

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden vijf vuursteenartefacten aangetroffen. Het gaat om drie chips, een splinter en een kleine afslag. Op geen enkele van deze vondsten zijn resten van een natuurlijk oppervlak aanwezig. Sporen van verhitting ontbreken eveneens. De positieve boorlocaties liggen relatief ver uit elkaar waardoor deze vermoedelijk niet tot eenzelfde occupatie behoren, maar eerder met een meervoudige occupatie dient te worden rekening gehouden. Over de aard en de datering van de vindplaatsen kunnen geen uitspraken worden gedaan. Daarvoor is het vondstmateriaal te beperkt en te weinig kenmerkend.

Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek werden drie vuursteenartefacten aangetroffen. Het betreft een verfrissingstuk, een chip en een splinter. Het eerste stuk is een kleine microkling met driehoekige doorsnede (14x3x3 mm). Op de dorsale zijde is proximaal een zeer klein afslagnegatief zichtbaar terwijl de boord distaal afschilfering of retouchering vertoont. Het stuk is de verfrissing van een (werktuig)rand. De chip (7x7x1 mm) is duidelijk antropogeen met een hiel, een slagbult en een kleine cortexrestant. Toch vertoont het stuk een lichte glans op zowel de dorsale als ventrale zijde. Dit kan er op wijzen dat het stuk langere tijd aan de oppervlakte heeft gelegen, zich niet meer in situ bevindt of een ander tafonomisch proces heeft ondergaan. De splinter is een klein mediaal fragment van een afslag of microkling (> 8x5x1 mm).

De drie artefacten bevinden zich allemaal in het zuidelijke deel van het plangebied. Samen met de drie chips wijst dit op de aanwezigheid van meerdere vuursteenclusters gezien hun onderlinge afstand. Over de aard en de datering van deze clusters kan echter geen uitspraak gedaan worden aangezien het vondstmateriaal te beperkt is in aantal en niet diagnostisch van aard is.

Met deze info kan besloten worden dat de noordelijke zone een verwaarloosbaar potentieel op kennisvermeerdering voor steentijdlocaties heeft. Echter diende een vooronderzoek plaats te vinden dat eventuele spoorsites uit perioden na de steentijd opspoort. De zuidelijke zone kent echter wel een potentieel op kennisvermeerdering. Mogelijk lijken meerdere vuursteenclusters zich te onderscheiden door het aantreffen van verschillende artefacten met een duidelijk antropogeen karakter. Ter bescherming van de mogelijke site en bewaring van de potentiële kenniswinst die hier zou gehaald kunnen worden, werd beslist hier geen sleuven aan te leggen.

Tijdens het onderzoek werden geen sporen, noch vondsten aangetroffen. Het noordelijke deel van het plangebied dat onderworpen werd aan het proefsleuvenonderzoek is vrij van archeologische restanten. Het zuidelijke deel is wel archeologisch waardevol.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: vondstenconcentraties, werktuigen
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981629 (Geraadpleegd op )