waarneming

Dorpsplein Woonproject de Hoven

archeologisch element
ID
981685
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981685

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek is gebleken dat nergens op het terrein het oorspronkelijke podzolprofiel bewaard is gebleven. 

Er werden twee sporen aangetroffen tijdens het proefsleuvenonderzoek die zich onder het plaggendek, op een diepte van 60-70 cm onder het
maaiveld bevonden. Eén spoor was te benoemen als een veldweg die ONO-WZW over het terrein liep. Het tweede spoor was een greppel met NO-ZW oriëntatie die doorsneden werd door de veldweg. De veldweg kon op basis van vondstmateriaal als laat- of postmiddeleeuws benoemd worden. Het tracé van de veldweg is nog zichtbaar op cartografische bronnen uit de 20ste eeuw. Vanaf het midden van de 20stee eeuw is deze niet meer zichtbaar op de kaarten of ander bronnenmateriaal. De greppel bracht geen vondstmateriaal aan het licht, maar kan op basis van de vulling eveneens als laat- of postmiddeleeuws geïnterpreteerd worden.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Greppel

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Veldweg

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: onverharde wegen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsplein Woonproject de Hoven [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981685 (Geraadpleegd op )