waarneming

Vaartstraat

archeologisch element
ID
981704
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981704

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 retailruimtes met parking, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in de vorm van een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Uit de landschappelijke boringen blijkt de bodemopbouw te bestaan uit een A/C profiel met een antropogene verstoring die een diepte tussen 65 en 123 cm onder het maaiveld bereikte. De vastgestelde bodems betreffen matig droge tot matig natte zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont (Zcm, Zdm). Het hoogteverschil op het terrein was minimaal. Vanwege het nog aanwezige archeologisch potentieel werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. De aangelegde bodemprofielen in de proefsleuven vertoonden enerzijds een goed bewaarde bodemopbouw in het noordwesten van het terrein en anderzijds een hoge verstoringsgraad in het zuiden van het terrein. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte van gemiddeld zo’n 30,79 mTAW of zo’n 82 cm onder het maaiveld. Oorspronkelijk bevond het zich echter mogelijk hoger aangezien de top op verschillende locaties aangetast was als gevolg van antropogene activiteiten. Het proefsleuvenonderzoek resulteerde in slechts 2 archeologische sporen terwijl verder heel wat recente verstoringen en natuurlijke sporen zijn aangetroffen. Beide archeologische sporen omvatten twee parallelle greppels met een NNW-ZZO oriëntatie die qua vulling en aflijning eerder een recente oorsprong doen vermoeden. Een van deze sporen bevatte een randscherf van oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur dat als (post)middeleeuws geïnterpreteerd werd. Beide greppels zijn niet waar te nemen op de historische kaarten en zijn daarom als afwateringsgreppels geïnterpreteerd. Een wandscherf bleekbakkend aardewerk uit Romeinse periode of middeleeuwen is als losse vondst geregistreerd.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee parallelle greppels zijn als afwateringsgreppels geïnterpreteerd omdat ze niet waar te nemen zijn op de historische kaarten. Een van de greppels bevatte een randscherf oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur. Deze vondst en ook kleur en aflijning plaatsen deze greppels in de nieuwe tijd.

Losse vondst

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Als losse vondst is een wandscherf in bleekbakkende klei geregistreerd. Deze wordt in de Romeinse of middeleeuwse periode gedateerd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981704 (Geraadpleegd op )