waarneming

Dorpsstraat 17-19

archeologisch element
ID
981744
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981744

Beschrijving

De landschappelijke boringen die werden uitgevoerd op het terrein vertoonden allen een antropogeen geroerde toplaag waaronder restanten van de natuurlijke bodemopbouw bewaard waren. Dit uitte zich in ApC-profielen en één locatie met mogelijk ApBC-profiel. De antropogene verstoring bereikte
een diepte tussen 32 en 74 cm-mv. Dit is onvoldoende diep om van een volledige afwezigheid van een archeologisch potentieel te kunnen spreken voor het projectgebied.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek bleken op het terrein enkele archeologische sporen aanwezig te zijn. Verder werden er ook heel wat recente verstoringen enkele natuurlijke sporen aangetroffen. Het archeologisch niveau bevond zich op een diepte van gemiddeld zo’n 12,50 mTAW of zo’n 50 cm onder het maaiveld. Oorspronkelijk bevond het zich echter waarschijnlijk hoger aangezien de top op verschillende locaties aangetast was als gevolg van antropogene activiteiten. Het maaiveld op het terrein bevond zich op een hoogte van zo’n 11,21 à 13,70 mTAW, gemiddeld 13,075 mTAW, Dit betreft de waardes na het verwijderen van de bebouwing en verharding. Het terrein had algemeen een zeer vlak karakter maar het niveau van het maaiveld was geroerd door de bodemingrepen naar aanleiding van de sloop- en ontbossingswerken.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 35 archeologische sporen en 23 muren geregistreerd. De sporen bevonden zich verspreid over het terrein en de algemene densiteit is matig. Met uitzondering van enkele greppels gaat het telkens om kuilen. Alle sporen vertoonden qua aflijning en vulling kenmerken die aansluiten bij een eerder recente oorsprong. De muren die werden aangetroffen, betreffen in de meeste gevallen resten van de recent afgebroken bebouwing. Slecht twee muurtjes waren ouder en bevonden zich nabij de Dorpsstraat in de zone waar op basis van de historische kaarten oudere bebouwing verwacht kon worden.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De grootste groep sporen heeft een laatmiddeleeuwse tot iets recentere oorsprong. Ze kunnen op basis van enkele vondsten in de late middeleeuwen à nieuwe tijd gedateerd worden. Ze vallen uiteen in kuilen en twee greppels. De sporen hebben waarschijnlijk te maken met het landgebruik dat agrarisch was van aard in de betreffende periode. De greppels werden mogelijk aangelegd voor de afwatering van het vrij natte terrein en de kuilen betreffen mogelijk landbouwsporen. De twee oudste muren bevonden zich nabij de Dorpsstraat. Ze zijn respectievelijk zo’n 3,4 à 3,15 m lang bewaard en bevinden zich tussen twee recente muren. Zowel aan de noord- als zuidzijde was er echter sprake van een diepgaande verstoring waardoor eventuele andere delen van deze muren niet langer bewaard waren. Het baksteenformaat plaatst de datering van beide muren in de 16de à 17de eeuw. Op basis van de historische kaarten kunnen ze mogelijk gekoppeld worden aan de bebouwing die gekarteerd werd op de Villaretkaart. Van de andere bebouwing die op de verschillende historische kaarten werd weergegeven, konden tijdens het proefsleuvenonderzoek geen resten worden geïdentificeerd.
Vondsten:
- een bodemfragment van grijs aardewerk met standvin uit een greppel
- een randfragment op met glazuur aan de binnenkant
- 2x Westerwald steengoed
- een randfragment van een bord met paars beschilderd tinglazuur
- een gebroken handvat met glazuur rondom
- een randfragment van een bord in rood aardewerk met glazuur aan de binnenkant
- fragmenten van rood aardewerk met bruin glazuur

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: ambachtelijke objecten, kuilen, muurresten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Enkele sporen bleken na de registratie en verder onderzoek uit de nieuwste tijd à eigen tijd te dateren en werden bijgevolg later als recente verstoringen geregistreerd. Ze zijn scherp afgelijnd in het vlak en vertoonden allen een gelijkaardige vulling. De algemene kenmerken van de sporen deden een recente oorsprong vermoeden dewelke bevestigd werd op basis van de vondsten o.a. scherfje aardewerk met blauw beschilderd, wit tinglazuur, een randfragment op van een bord met blauwe beschildering op wit tinglazuur, de bodem van een imitatie-porseleinen kommetje, de bodem van een recipiënt in rood aardewerk dat aan de buitenkant geglazuurd was., en textiel- of aardewerkstempel met bloemmotief, een grotendeels bewaarde tas waarvan het handvat is afgebroken. Deze tas draagt op de bodem de stempel van keramiekproducent Boch Frères met productielocatie in Meissen. De stempel zelf laat toe het stuk te dateren in 1920-1959.

Romeinse paalkuil

Datering: Romeinse tijd
Typologie: greppels, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste sporen die werden aangetroffen dateren uit de Romeinse periode. Het gaat om een (paal)kuiltje dat aardewerk opleverde. Op basis van de algemene kenmerken in het vlak is het mogelijk dat ook 3 greppeltjes eenzelfde ouderdom hebben.
Het aardewerk is een wandfragment van een geverfde beker met een strakke wand en kerfbandversiering. De kleipasta heeft een witte kleur, geen zichtbare magering en is zowel aan de binnen- als buitenkant bedekt met een donkergrijze deklaag. Naar analogie met vondsten uit Tongeren gaat het hier mogelijk om een fragment van een Vanvinckenroye type 3b die dateert uit midden à einde 2de eeuw. Het randfragment in licht oranjebruin aardewerk is afkomstig van een vrij gesloten vorm. Mogelijk gaat het om een fragment van een beker maar het kan ook afkomstig zijn van een kruik.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat 17-19 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981744 (Geraadpleegd op )