waarneming

Bulsstraat

archeologisch element
ID
981749
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981749

Beschrijving

Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek – waarbij 22 megaboringen werden uitgevoerd – werden geen lithische artefacten aangetroffen. Er zijn dan ook geen indicaties die wijzen op de aanwezigheid van een steentijd artefactensite.

Het proefsleuvenonderzoek leverde twee sporen op. Het betroffen beide greppels, die op basis van hun voorkomen op historische kaarten alsook hun scherpe aflijning, aan de voormalige landindeling kunnen worden gekoppeld. Beide greppels zijn hierbij als laatmiddeleeuwse of meer recente perceelsgreppels te interpreteren. Vermoedelijk komen ze overeen met greppels die te zien zijn op de Villaret-kaart (1745-1748) en de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840)

In totaal werden tijdens het onderzoek vijf fragmenten baksteen aangetroffen. Deze fragmenten waren afkomstig uit de onderzijde van de tweede greppel. De dikte van een van de aangetroffen fragmenten is 6 cm. Vermoedelijk zijn deze stenen afkomstig van de voormalige bebouwing op het terrein of bebouwing in de onmiddellijke omgeving hiervan.


Auteurs :  ARON bvba, Vervoort, Thomas
Datum  :

Perceelsgreppels

Datering: eerste helft 19de eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bulsstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981749 (Geraadpleegd op )