waarneming

Ringbaan

archeologisch element
ID
981751
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981751

Beschrijving

In totaal werden bij het verkennend archeologisch booronderzoek 4561 stalen ingezameld, waarvan 1299 tijdens fase 1, 3062 tijdens fase 2 en 162 tijdens fase 3. Hierbij werden op 59 locaties twee stalen ingezameld, op 21 locaties één staal en op vijf locaties werd geen staal ingezameld.

In de uitgeselecteerde droge zeefresiduen werden twee directe archeologische indicatoren aangetroffen. Het betreft twee locaties, waar respectievelijk één vuursteenchip en één klein mediaal microklingfragment werden aangetroffen.

Indien we er van uit gaan dat de paleobodem zich heeft ontwikkeld tijdens één van de warmere fasen van het Laat-Glaciaal, zou dit betekenen dat het hier handelt om vondsten die hetzij op het einde van het Laat-Glaciaal hetzij in het Holoceen kunnen worden gesitueerd. De archeologische indicatoren kunnen duiden op (mogelijk geclusterde) vondstspreidingen. In totaal werden 179 stalen ingezameld bij het waarderend onderzoek. Bij het leeuwendeel van de boorlocaties (n= 59) werden drie stalen ingezameld. Het waarderend archeologisch booronderzoek heeft geen nieuwe directe archeologische indicatoren opgeleverd.

In totaal werden 60 stalen ingezameld bij het proefputtenonderzoek. Bij proefput 1 werden 32 stalen ingezameld over 8 niveaus en bij proefput 2 werden 28 stalen ingezameld over 7 niveaus. In proefput 2 werd in het bovenste niveau één 'chip' aangetroffen. 

In de 14 proefsleuven en 5 kijkvensters van het latere proefsleuvenonderzoek zijn 62 sporen aangetroffen. Het gaat steeds om grondverkleuringen, er zijn geen muurresten aangetroffen. De sporen zijn zowel antropogeen als natuurlijk van aard. Een aantal sporen kan op basis van de vondsten gedateerd worden. Het grootste deel van de sporen wordt op basis van de vulling, aflijning en textuur in een bepaalde periode gedateerd. Bij de recente sporen en sporen uit de nieuwe of nieuwste tijd is er weinig tot geen bioturbatie op te merken (0 tot 10%). De vulling bestaat uit heterogeen donkerbruin tot donkergrijs zand. De aflijning van dit type sporen is vrij scherp en duidelijk. Daarnaast komen ook sporen voor die op basis van vondstmateriaal wellicht in de middeleeuwen gedateerd kunnen worden.

De sporen die zijn aangetroffen kunnen in verschillende categorieën opgedeeld worden. Het gaat om 29 greppel- of grachtsegmenten, 13 kuilen, 17 paalsporen en 2 mogelijke waterputten. Een aantal van de paalsporen maakt wellicht deel uit van eenzelfde structuur.

In het plangebied is één zone geïdentificeerd met relevante archeologische sporen, die op basis van hun vulling, textuur, aflijning wellicht in de volle middeleeuwen kunnen gedateerd worden. Het gaat om een deel van een structuur, grachten en twee mogelijke waterputten.

De reeds opgegraven zones geven aan dat nabij de nieuwe advieszone zowel bewoningssporen als begraving voor komt uit de Romeins periode. Daarnaast zijn ook sporen uit de (volle) middeleeuwen aangetroffen.

Op ongeveer 8ha komen sporen voor uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode, volle middeleeuwen, nieuwe en nieuwste tijd en de Tweede Wereldoorlog. De sporen die op het bosje in het noorden zijn aangetroffen, sluiten wellicht aan bij de sporen uit de volle middeleeuwen die in de nabijheid liggen van de advieszone.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba, GATE, Vervoort, Thomas
Datum  :

Bodemsporen

Datering: bronstijd, ijzertijd, middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd, Romeinse tijd, WO II
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalsporen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Dakpan

Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Microklingfragment

Datering: steentijd
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking, werktuigen
Gebeurtenis:

Middeleeuwse structuur

Datering: volle middeleeuwen
Typologie: gebouwplattegronden, greppels, kuilen, onderdelen van gebouwen en structuren, paalsporen, waterputten
Materiaal: basalt, natuursteen
Gebeurtenis:

Nederzettingen uit de metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: nederzettingen
Gebeurtenis:

Romeinse resten

Datering: Romeinse tijd
Typologie: funeraire, rituele en religieuze objecten, nederzettingen
Gebeurtenis:

Vuursteenchips

Datering: steentijd
Typologie: indicaties voor vuursteenbewerking
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Wandscherf

Datering: middeleeuwen, Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ringbaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981751 (Geraadpleegd op )