waarneming

Carpoolparking

archeologisch element
ID
981756
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981756

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7028
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het onderzoek wees uit dat op de meeste locaties de bodem grotendeels verstoord was. Op locaties waar de bewaringstoestand voldoende was, ontwikkelden zich de B-horizonten in het colluviale lichaam. Om deze reden wordt een proefsleuvenonderzoek op het terrein geadviseerd.

Uit het proefsleuvenonderzoek bleek dat hier geen sprake was van een colluviumpakket maar een opdeling in het moederbodemmateriaal bestaande uit Brabants- en Haspergouwleem. Binnen advieszone 1 lag het archeologisch vlak slechts 40 à 45 cm onder het maaiveld. Er werd hier een AC-bodemopbouw geregistreerd. Binnen de proefsleuven werden vijf sporen aangeduid, waaronder enkele greppels, maar hun archeologische relevantie bleef beperkt. Ze worden gelinkt aan een voormalig wegtracé en/of perceelsgreppel. Een vuursteenvondst werd samen met steenkool aangetroffen in één van deze greppels. De vondst is geen indicatie voor steentijdaanwezigheid binnen het onderzoeksgebied. Het geeft wel aan dat de prehistorische mens de nabije omgeving van het plangebied bezocht heeft. Binnen advieszone 2 bleek een verstoringspakket van 90 tot 250 cm aanwezig en werd de moederbodem afgetopt.

Het terrein en zijn omgeving worden gekenmerkt door sterke landschappelijke en antropogene hoogteverschillen. De erosiegevoeligheid enerzijds en de impact van menselijke activiteiten anderzijds maakt dat het oorspronkelijke bodemarchief niet meer intact is. Dit is negatief voor de bewaring van archeologisch erfgoed. De afwezigheid van relevante archeologische sporen kan hieraan te wijten zijn.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: steenkool, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In WP2 en WP3 werden enkele sporen aangetroffen. Het merendeel waren te bestempelen als relatief jonge contexten. Een vuursteenvondst werd samen met steenkool in een greppel aangetroffen. De greppels kunnen behoren tot een wegtracé of perceelafbakening die op historische kaarten zichtbaar zijn. Een spoor kon niet nader bepaald en gedateerd worden dan een kuil.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Carpoolparking [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981756 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.