waarneming

Cornellekestraat 4A

archeologisch element
ID
981758
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981758

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek zijn geen archeologisch relevante vondsten aangetroffen. 

De site is sterk opgehoogd door aanvoer van extern materiaal. Aangezien dit niet geregistreerd is tijdens de bodemkartering, is het zeker deze ophoging is gebeurd na de late jaren 1960. Onder het aangevoerd materiaal werd een begraven leembodem gevonden. In het noordelijk deel, was dit een slecht gedraineerde leembodem; in het zuidelijk deel een matig slecht gedraineerde leembodem Aep.De omstandigheden om archeologische sporen te vinden zijn niet gunstig. Het projectgebied is te nat waardoor de kans zeer laag is dat er sporensites aanwezig zijn.


Auteurs :  Devroe, Annika
Datum  :

Greppels nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Context: rabatten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het zijn 4 parallelle zuidwest – noordoost georiënteerde greppels met een breedte tussen de 1 à 1,25 m. De oriëntatie volgt de perceelsgrenzen uit de 19de eeuw zoals zichtbaar op de topografische kaart van Vandermaelen. Op de kaart is het projectgebied in gebruik als bos. Dergelijke ontwateringsgreppels in bosgebied maken deel uit van een rabattenbos. Rabatten zijn de langwerpige ophogingen die gelegen zijn tussen greppels. De grond die uit de greppels afkomstig is wordt gebruikt om het rabat mee op te hogen. Hierdoor worden droge stroken verkregen waarop dan bomen geplant worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Cornellekestraat 4A [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981758 (Geraadpleegd op )