waarneming

Kleinaartstraat

archeologisch element
ID
981763
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981763

Beschrijving

Het onderzoek in Wellen aan de Kleinaertstraat leverde in totaal 39 sporen op. Alle sporen zijn antropogeen, m.u.v. een spoor dat natuurlijk lijkt te zijn. De 38 antropogene sporen betreffen 9 paalkuilen, 15 kuilen, 6 extractiekuilen en 8 greppels. De bewaringstoestand van deze sporen is goed. Het niveau waarop deze sporen werden aangetroffen, situeert zich op een diepte tussen de 50 – 80 cm onder het bestaande maaiveld, onder de teelaarde in de top van de Bt-horizont. Verschillende sporen leverden één of meerdere fragment(en) middeleeuws aardewerk op die de sporen in de 12de-14de eeuw dateren, zijnde het einde van de volle middeleeuwen – het midden van de late middeleeuwen. Er zijn geen indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten, wel voor de aanwezigheid van een erf. Uitgaande van de spreiding van de sporen kan gesteld worden dat van het erf de periferie werd aangesneden. De sporen komen namelijk niet verspreid over het 1,46 ha grote gebied voor, maar geclusterd in het noordwestelijke deel ervan. Een kan in protosteengoed werd aangetroffen die in de 13de eeuw gedateerd kan worden.


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Middeleeuwse sporen

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, 14de eeuw, ijzertijd
Typologie: bouwmaterialen, erven, extractiekuilen, greppels, kuilen, losse vondsten, paalkuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, houtskool, steengoed, steenkool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Verschillende sporen leverden één of meerdere fragment(en) middeleeuws aardewerk op. De extractiekuilen hadden een donkergrijze tot bruine vulling met daarin weinig houtskoolspikkels, baksteenfragmenten, maar ook fragmenten Maaslands aardewerk, roodbakkend aardewerk en steengoed. Deze vondsten dateren de kuilen in de 12de - 14de eeuw. De greppels hebben een donkergrijze vulling hebben met enkele spikkels houtskool. Er werd in deze sporen ook middeleeuws aardewerk aangetroffen, meer bepaald een fragment Elmpter waar, fragmenten roodbakkend aardewerk en steengoed. Een greppel kan na 1300 gedateerd worden. In de paalkuilen werden fragmenten Maaslands aardewerk en grijsbakkend aangetroffen. Het Maaslands aardewerk dateert de structuur in de 12de – 14de eeuw.
Een vondst van een fragment handgevormd aardewerk uit de ijzertijd – hoewel aanwezig in een middeleeuwse paalkuil - werd teruggevonden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleinaartstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981763 (Geraadpleegd op )