waarneming

Rozebekeplein

archeologisch element
ID
981775
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981775

Beschrijving

Er werden voornamelijk grondsporen zoals lagen en kuilen zonder een meer specifieke interpretatie aangetroffen. Binnen het plangebied werden geen bewoningssporen of duidelijke aanwijzingen voor de aanwezigheid van artisanale activiteiten aangetroffen. In de noordoostelijke hoek van het plangebied werden enkele kleinere paalkuilen blootgelegd. Enkel één greppel in het noorden van het plangebied kreeg een mogelijke interpretatie als erf-/perceelgreppel. 

Verspreid over het plangebied werden 36 kuilen, 4 paalkuilen en 1 mogelijk niet-antropogene kuil aangetroffen. Binnen de categorie van de kuilen werden zowel grote als kleine exemplaren aangetroffen. Op basis van de bodem en aardewerken konden verschillende kuilen gedateerd worden tot de volle en late middeleeuwen en de nieuwste tijd, mogelijk nog het begin van de nieuwste tijd (18de eeuw). Ook werd er een mogelijke brandlaag teruggevonden.

De kuilen die verspreid over het plangebied werden aangetroffen kenden eerder een datering vanaf de late middeleeuwen en zijn naar alle waarschijnlijkheid te koppelen aan de historische hoeve die hier zou hebben gestaan en waarvan de nog aanwezige en beschermde structuren de laatste en jongste restanten zijn. Alles wijst erop dat de onderzoekslocatie en directe omgeving wel degelijk sporen van menselijke activiteit kende en dat die omgeving vermoedelijk al sinds lange tijd werd bewoond, echter is deze eeuwenlange menselijke aanwezigheid op de site eerder vaag aan te duiden. De aangetroffen sporen, voornamelijk kuilen, wijzen op activiteiten op en rond een historische hoeve. Van deze hoeve zelf werd weinig tot geen duidelijk spoor teruggevonden. Vermoedelijk bevinden de resten van deze historische bewoning zich onder de nog bestaande en te behouden bebouwing of werden deze in de loop der tijd verwijderd, bijvoorbeeld bij de bouw van de latere panden.

ER werden vijf greppels aangetroffen.

Verspreid over het plangebied werden vijf zeer heterogene onregelmatig gevormde zones aangeduid, die als laag geïnterpreteerd werden.

Wat het vondstmateriaal betreft werden tijdens het veldonderzoek slechts een handvol artefacten aangetroffen, in hoofdzaak aardewerk. In de meeste gevallen betreft het slechts één fragment uit een bepaalde archeologische periode, dat door het heterogene karakter van de bodem mogelijk intrusief in de vulling aanwezig was. De vondsten bestrijken wel degelijk een periode die loopt vanaf de Romeinse tijd over de vroege en volle middeleeuwen tot recente periodes, echter doet het aantal vondsten per spoor eerder vermoeden dat vooral voor de oudere periodes het om residueel materiaal gaat. Het ingezamelde schervenmateriaal bestaat uit 119 scherven uit de diverse sporen. De bewaring van het materiaal is meestal zeer goed te noemen, maar het aardewerk zelf is sterk gefragmenteerd.

Binnen het aardewerk kunnen volgende aardewerkgroepen herkend worden: handgevormd en gedraaid grijs aardewerk, roodbakkend aardewerk, Rijnlands steengoed, faience, porselein. Het aardewerk werd deels in de vullingen van sporen aangetroffen, maar een deel werd ook in ophogingslagen gevonden. Een deel van de vondsten bestaat uit grijs aardewerk, zonder veel diagnostische elementen, waardoor er niet met zekerheid kon gesteld worden of het om volmiddeleeuws, dan wel laatmiddeleeuws grijs aardewerk ging.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden twee vondstcontexten met bouwkeramiek aangetroffen.

 


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Aardewerk

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw, Karolingische periode, late middeleeuwen, volle middeleeuwen
Materiaal: aardewerk, porselein, steengoed
Gebeurtenis:

Goot

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: afwateringsgreppels, infrastructuur voor waterbevoorraading en -afvoer, kelders, riolen
Materiaal: mortel
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: 18de eeuw, late middeleeuwen, nieuwe tijd, volle middeleeuwen
Typologie: brandlagen, kuilen, paalkuilen
Gebeurtenis:

Lagen

Datering: 13de eeuw, 18de eeuw, Karolingische periode, late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: cultuurlagen
Materiaal: houtskool, ijzer
Gebeurtenis:

Metaalfragmenten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: munten
Materiaal: lood
Gebeurtenis:

Poer

Materiaal: Doornikse kalksteen, ijzerzandsteen
Gebeurtenis:

Resten fundering

Materiaal: hout, natuursteen
Gebeurtenis:

Romeinse dakbedekking

Datering: Romeinse tijd
Typologie: bouwmaterialen, daken
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rozebekeplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981775 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.