waarneming

Westmoerstraat 1

archeologisch element
ID
981776
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981776

Beschrijving

Tijdens de terreinevaluatie zijn 56 sporen geregistreerd. De archeologisch relevante categorieën zijn perceelgrachten, greppels, kuilen, een dierenkreng, een depressie of terreinlaagte, een muurfundering en een wegverharding.

Twee perceelgrachten konden niet worden gedateerd door recente tot subrecente bouwresten en afval. In beide gevallen berust de identificatie dan louter op de ruimtelijke samenhang met de kavelgrenzen zoals deze worden afgebeeld in de Atlas der Buurtwegen uit omstreeks 1841.

Het kavelpatroon bekend uit de Atlas der Buurtwegen toont een bijna driehoekige concentratie van voornamelijk strook- en blokvormige percelen onmiddellijk ten westen van het historische woonerf. Dit patroon is ook herkenbaar op de Kabinetskaart van Ferraris uit omstreeks 1778. Hoewel in de noordelijke perceelgrachten enkele laatmiddeleeuwse aardewerkscherven zijn opgemerkt, is niet aangetoond dat het kavelpatroon ouder is dan de periode van Ferraris, d.i. tweede helft van de 18de eeuw.

Een krengbegraving blijft ongedateerd. Er was geen geassocieerd vondstmateriaal. De aanwezigheid kalkspikkels in de spoorvulling verwijst misschien naar kalkbemesting, wat in de 20ste eeuw in de streek intensief plaatsvond op de poldergronden. Ook de nabijheid van het historisch erf kan als argument gelden voor een relatief jonge datering. 

Voor enkele kuilen kan een relatief jonge datering vooropgesteld in de finale late middeleeuwen of eerder nieuwe tijd. Enkele baksteenfragmenten in de vulling moeten dateren uit de 16de eeuw of daarna. 

Tevens werd een depressie aangetroffen.

Er werd eveneens een fundering aangetroffen van voornamelijk oranje bakstenen gevoegd met betonharde mortel. De wijze van constructie en de baksteenformaten wijzen op een relatief recente datering. Op de rand van een recente verstoring werd een natuurstenen kassei verharding aangetroffen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn 49 vondstnummers geregistreerd. Deze groeperen 166 vondstitems. Eén vondstnummer is op het terrein toegekend aan een natuurwetenschappelijk staal.

Er werden in totaal 146 fragmenten keramisch vaatwerk verzameld. Het reducerend gebakken gedraaid aardewerk vormt met 125 items de omvangrijkste vondstcategorie. De nagenoeg uitsluitend met fijne kwarts verschraalde, hard gebakken baksels en vastgestelde (rand)vormtypes zijn middeleeuws, meer bepaald laatmiddeleeuws.

Onverbrand bot is verzameld op 9 plaatsen. In alle gevallen gaat het om dierlijk bot.

Op 2 locaties is bouwkeramiek ingezameld dat kan dateren uit de nieuwe tijd. Jonger materiaal werd niet meegenomen. Algemeen gesteld wordt baksteen aangewend bij de bouw van boerderijen op het platteland vanaf de 16de eeuw.


Auteurs: Vervoort, Thomas
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Aardewerk

Datering: 12de eeuw, 13de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: opslagplaatsen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén klein randfragmentje is potentieel ouder en dateert misschien in de 12de eeuw: een T tot licht Y vormig randje dat boven afgeplat is met centraal lichte inkeping en met de lip naar één kant toe op punt getrokken. Het randje is zo klein dat positie en draaitechniek onduidelijk blijven waardoor het zowel geïdentificeerd kan als een komrand type De Groote L100A of als kogelpotrand L12C. Als kogelpot kan het randje nog worden gedateerd in de 12de eeuw. Twee randen zijn potentieel iets jonger en dateren veeleer in de 15de eeuw.

Bouwkeramiek

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Dierlijk botmateriaal

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: bot (dierlijk)
Gebeurtenis:

Fundering

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Materiaal: mortel
Gebeurtenis:

Greppels & kuilen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Perceelsgreppels

Datering: tweede helft 18de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Wapens

Datering: eerste helft 20ste eeuw, late middeleeuwen, na WO II
Typologie: wapens en munitie
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden twee recente wapentuigen gevonden in de opvulling van een recente verstoring. Volgens de bouwheer is dit verstoorde materiaal opgebaggerd uit de Bergenvaart nabij de brug bij de Westmoerstraat. Het gaat om een circa 60 cm lange, in een punt toelopende buis met een doorsnede van 4 à 5 cm. Buiten op de holle basis is schroefdraad aangebracht. Vorm en dimensies van het object komen overeen met een 2,25 inch subcaliber aircraft rocket, een oefenraket die vooral is geproduceerd vanaf 1945 en ruim gebruikt tot in de jaren vijftig. Een ander object is deel van een Berthier Mle. 1916 Carbine, een vuurwapen dat is gebruikt door het Franse leger van 1915 tot in 1940. Een fragment van een lemmet van een mes is op basis van het geassocieerd grijs aardewerk potentieel te dateren in de late middeleeuwen.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Westmoerstraat 1 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981776 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.