waarneming

Hullebrug

archeologisch element
ID
981781
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981781

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het uitgraven van een eutrofe plas, is binnen het plangebied een archeologische vooronderzoek uitgevoerd. Dit bestond uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. De 12 landschappelijke boringen waren onderling gelijkaardigen toonden een alluviale sedimenten afgezet in een dynamisch milieu (afzettingen van zandige klei, zware klei, zandleem en zware zandleem). Binnen de boringen werd een duidelijke oerbank vastgesteld. Het moedermateriaal was glauconietrijk. De bodemopbouw vertoonden een Ap/C-profiel. Binnen het projectgebied werden jonge oeverwallen en geulafzettingen herkend. In 2 boringen zijn begraven veenhorizonten waargenomen. Vanwege het lage steentijdpotentieel werd overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. De bodemprofielen aangelegd in de sleuven, bevestigden de vaststellingen van het landschappelijk booronderzoek. Toch zijn in meerdere profielen BC(g)-horizonten gedocumenteerd, die vooral gelinkt zijn met een oerbankvorming en ijzerinspoeling. De observaties van de profielen leidde tot een conclusie dat er net voor de bedijking sprake was van kronkelwaardvorming en mogelijk ook kleine oeverwallen langs de bestaande geulen die op komklei en/of oudere dichtgeslibde geulen opgebouwd werden. Opmerkelijk is dat in het vlak van de oostelijke werkputten een ondiepe, venige geul geregistreerd werd, dat rechtstreeks gekoppeld kon worden aan het DHM. Er werden geen sporen, structuren of archeologische ensembles aangetroffen aan het oppervlak van het onderzoeksterrein. Er zijn enkele losse vondsten aangetroffen op de overgang van de bouwvoor en de onderliggende horizont nl. een rand- en een bodemfragment oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur en een spinsteen in steengoed. Deze vondsten zijn te plaatsten in de late middeleeuwen tot nieuwe tijd. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Losse vondsten

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Bij het aanleggen van het vlak werden enkele losse vondsten verzameld nl. een rand- en een bodemfragment in oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur en een spinsteen in steengoed uit Raeren.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hullebrug [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981781 (Geraadpleegd op )