waarneming

Schoolstraat

archeologisch element
ID
981813
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981813

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor uitbreiding en verbouwing van een school, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het geregistreerde bodemprofiel in een van de proefsleuven bevestigde de inkleuring als “bebouwde zone”. De
bouwvoor bestond volledig uit restanten van de pas gesloopte gebouwen of puinmateriaal van voorgaande gebouwen. Deze verstoringen bedekten overal onmiddellijk de lemig zandige C horizont. De dikte van de verstoorde bouwvoor varieerde doorheen het projectgebied. Ter hoogte van het
referentieprofiel schommelde deze reeds tussen 110 en 190 cm. Vanaf 190 cm diepte kon hier eveneens een groen zandig, zeer schelprijk pakket waargenomen worden. Dit kan geïdentificeerd worden als de Formatie van Lillo. In de proefsleuven werden enkel resten aangetroffen die in verband konden worden gebracht met de pas afgebroken bebouwing. Deze dateerden ten vroegste uit de 19de eeuw en vooral 20ste eeuw en hadden geen archeologische relevantie. Er zijn dan ook geen archeologische vondsten geregistreerd.


Auteurs :  Erfpunt
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schoolstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981813 (Geraadpleegd op )