waarneming

Molenstraat

archeologisch element
ID
981821
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981821

Beschrijving

De oudst mogelijke datering voor het onderzoeksterrein betreft steentijd, mogelijk mesolithicum op basis van één van de vuursteenvondsten. De aangetroffen vondsten werden aan het oppervlakte van het archeologisch vlak aangetroffen, verspreid in de oostelijke helft van het onderzoeksgebied. Op basis van het testvakkenonderzoek kon reeds aangetoond worden dat er een steentijdsite (of sites) op het terrein aanwezig is, maar binnen de grenzen van de proefsleuven zijn er geen clusters vastgesteld.


Verder werden enkele aardewerkvondsten gedaan, onder andere in een kuil en greppel in het noordelijke gedeelte en in een paalkuil in het westelijke gedeelte van het onderzoeksterrein. De rest van de vondsten werden bij de aanleg van het vlak aangetroffen en konden niet gekoppeld worden met het sporenbestand. Ondanks het vermoeden van occupatie in de metaaltijden, kan door de geringe hoeveelheid vondsten uit context geen site afgebakend worden.

De aanwezigheid van een historische weg, mogelijk te koppelen aan de nabije watermolen uit 1272, en de enkele middeleeuwse aardewerkvondsten uit twee kuilen in het oostelijke gedeelte van het onderzoeksgebied, wijzen op een occupatie in de middeleeuwen.


De recentere sporen en metaalvondst duiden dat het onderzoeksterrein ook na de middeleeuwen in gebruik is gebleven, al zal dit niet meer zijn als akkerland of weide. Mogelijk wijst de metaalvondst op een link met de loopgraaf aan de andere zijde van het spoor. Het is niet zeker of dergelijke sporen ook binnen het onderzoeksgebied aanwezig zullen zijn.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Losse vondsten

Datering: 20ste eeuw, bronstijd, nieuwe tijd, Romeinse tijd, WO II
Typologie: ambachtelijke objecten, bevestigingselementen, kleding en -accessoires, sieraden, vaatwerk, versieringsonderdelen van voorwerpen, wapens en munitie
Materiaal: aardewerk, bakeliet, glas, ijzer, koper, pijpaarde, plastic, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een metaalfragment bestaat uit een koperen plaatje (ca. 4 x 3,4 cm) met twee nagelgaten. Mogelijk is het plaatje afkomstig van een artilleriehuls uit WOII.
Klein fragmenten handgevormd aardewerk of fragmenten Romeins aardewerk.
Glazen vondstmateriaal:
- Fragment van blauwe kraal, diameter 9 mm, datering late bronstijd tot heden.
- Groene kraal, diameter 3 mm, datering 300 v. Chr – 100 n. Chr.
Het materiaal uit de nieuwe tijd omvat vermoedelijk ook een deel van het roodbakkend aardewerk en verder ook pijpaarde, witbakkend aardewerk en steengoed. Ook hier is het materiaal te gefragmenteerd om een exacte datering te geven. Er zijn in totaal 20 metaalvondsten aangetroffen. Het gaat hoofdzakelijk om (fragmenten van) ijzeren spijkers. Twee minuscule vondsten betreffen metaalspatten. Er is verder één vondst van edelmetaal gedaan. Het gaat om een fragment van een koperen vingerhoedje, dat in de nieuwe tijd gedateerd kan worden.
Er werden ook nog recente knopen gevonden vervaardigd in bakeliet en (wit) plastiek. Daarvan is de bakeliet intact, waar van de andere slechts een kwart is bewaard. De intacte knoop heeft twee ogen waardoor het garen loopt waarmee de knoop genaaid wordt aan een stuk textiel. Het dateert deze vondsten in het midden van de 20ste eeuw.

Ijzertijd aardewerk

Datering: ijzertijd, middenijzertijd
Typologie: losse vondsten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek werden zeven aardewerkfragmenten uit vier verschillende boorlocaties aangetroffen. Het betreft steeds handgevormd aardewerk. Een dikke wandscherf bleek secundair verbrand. Dit geheel kan met zekerheid worden gedateerd in de ijzertijd, mogelijk 5de-4de eeuw voor Christus.

Lithische artefacten

Datering: laatneolithicum, mesolithicum, neolithicum
Typologie: vondstenconcentraties, wapens en munitie, werktuigen
Materiaal: kwartsiet van Tienen, kwartsiet van Wommersom, vuursteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek zijn verschillende lithische indicatoren gevonden die duiden op een prehistorische aanwezigheid in het projectgebied. In totaal 35 lithische artefacten zijn aangetroffen. Het gaat om negen afslag(fragment)en, negen chips, vijftien splinters en twee potlids, de overgrote meerderheid daarvan werd aangetroffen in een zone, tussen de Molenstraat en de Nieuwstraat. Vier artefacten zijn vervaardigd uit kwartsiet. De artefacten in Wommersomkwartsiet wijzen op een mesolithische datering voor ten minste een deel van de vondsten. Het gebruik van Wommersomkwartsiet beperkt zich namelijk in grote mate tot het mesolithicum. Op zuiver typologische gronden zijn de vondsten niet nader te dateren.
Tijdens het waarderend archeologisch booronderzoek werden niet minder dan 69 bijkomende lithische artefacten ingezameld afkomstig uit 55 boorlocaties. Het gaat om 29 chips, 11 splinters, 16 afslag(fragment)en, zeven microkling(fragment)en, twee kernfragmenten, twee kernvernieuwingstukken en twee werktuig(fragment)en.
Tijdens het proefputtenonderzoek zijn 2314 lithische artefacten verzameld. Het betreft 2260 stuks debitagemateriaal en 54 gemodificeerde stukken. Het grootste deel is vervaardigd uit vuursteen (83%), maar ook 362 artefacten uit Wommersomkwartsiet (16%) en 25 artefacten uit Tienenkwartsiet (1%) zijn opgegraven. De werktuigen bestaan uit veertien microlieten, één pijlpunt, vijf schrabbers, enkele eenvoudig geretoucheerde werktuigen of fragmenten daarvan en artefacten met mogelijke gebruikssporen. De meeste zijn vervaardigd uit vuursteen en enkele uit Wommersomkwartsiet. Verschillende typen van pijlbewapening komen voor, zowel mesolithische microlieten als neolithische pijlpunten. De enige (laat-)neolithische pijlpunt is een gesteeld exemplaar of zgn. dennenboom.

Middeleeuwse sporen

Datering: middeleeuwen
Typologie: karrensporen, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Ter hoogte van werkputten zijn verschillende karrensporen aangetroffen. De karrensporen stemmen overeen met een historische weg van voor 1777.

In een aantal kuilen werd middeleeuws aardewerk aangetroffen. Het middeleeuws aardewerk lijkt vooral fragmenten Maaslands, Rijnlands roodbeschilderd en Zuid-Limburgs aardewerk te omvatten. Lokaal handgevormd grijs aardewerk komt ook in heel beperkte hoeveelheden voor. Bij de meeste vondsten gaat het om wandfragmenten, echte diagnostische stukken komen slechts zelden voor. Vondsten die duidelijk in de volle middeleeuwen kunnen geplaatst worden zijn zeldzaam. Het aardewerk kan op basis van de maakwijze, glazuur en randtypologie in de late middeleeuwen kunnen gedateerd worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981821 (Geraadpleegd op )