waarneming

Wegaanleg Brakelsesteenweg Outer

archeologisch element
ID
981823
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981823

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 9 bodemsporen geregistreerd. Na eliminatie van de natuurlijke bodemsporen (zes) resteren drie archeologisch relevante sporen.

In het uiterste westen van het plangebied werd een rechtlijnig spoor vastgesteld, vermoedelijk een greppel. 

In het westen van het plangebied werd een kuil herkend. Mangaanspikkels en enkele oxidatievlekjes waren de voornaamste inclusies. Er werden geen vondsten aangetroffen. Zowel de interpretatie als de datering van het spoor blijft onduidelijk.

Een tweede mogelijke kuil werd vastgesteld in het uiterste westen van het plangebied. Opnieuw werden geen vondsten aangetroffen.

In het oosten van het plangebied werd een lineair spoor (S1) met twee vullingen waargenomen. Een eerste vulling bevatte baksteen- en houtskoolspikkels. De ca. 30 cm brede vulling werd ten westen geflankeerd door een brede heterogene vulling. Deze vulling werd gekenmerkt door onregelmatige vlekken van lichtbruine zandleem en bruine leem. Ook deze vulling bevatte baksteenresten en houtskoolspikkels. In doorsnede bleek het om verschillende komvormige geultjes met quasi NNW-ZZO oriëntatie te gaan. Onderin waren deze opgevuld met afwisselend bruine leem en lichtbruine zandleemlagen. De aanwezigheid van antropogene markers zoals baksteen en houtskool wijzen op een vrije jonge opvulling van deze depressie.

In totaal werd één vondst aangetroffen in de proefsleuven. Het ging om een aardewerkscherf. De randscherf was vervaardigd in rood gebakken aardewerk en bedekt met loodglazuur. Het vormtype kon gedetermineerd worden als zijnde van een teil uit de 15de-16de eeuw.

 


Auteurs :  Raap België bvba, Vervoort, Thomas
Datum  :

Aardewerkscherf

Datering: 15de eeuw, 16de eeuw
Materiaal: aardewerk, lood
Gebeurtenis:

Greppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Sporen van natuurlijke sedimentatieprocessen

Typologie: bouwmaterialen, depressies, greppels
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wegaanleg Brakelsesteenweg Outer [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981823 (Geraadpleegd op )