waarneming

Morinnestraat

archeologisch element
ID
981825
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981825

Beschrijving

Bij het onderzoek werden 51 spoornummers uitgedeeld aan 17 greppelsegmenten, 13 grachtsegmenten, 10 kuilen, 10 paalkuilen en een greppel van een funerair monument (enclos). Alle sporen bevinden zich in het noordelijke deel van het plangebied, ter hoogte van de huidige akker. Op basis van het (vooralsnog schaarse) vondstmateriaal, de vulling, aflijning en onderlinge relaties van de sporen kan verondersteld worden dat er zich binnen het plangebied een meerperiodensite met sporen uit de (late) ijzertijd, Romeinse periode en/of middeleeuwen bevindt. De site wordt gekenmerkt door een eerder lage sporendensiteit, die lijkt toe te nemen in de zuidoostelijke hoek van de akker. Er werden zowel sporen van bewoning (kuilen en paalkuilen) als sporen die wijzen op funeraire activiteiten (enclos) aangetroffen op het terrein.

Over het gehele plangebied werden verschillende greppelsegmenten met variabele oriëntatie aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd in de vulling van de greppels geen vondstmateriaal aangetroffen. Op basis van de onderlinge relatie, de variabele oriëntatie en de vulling van de sporen kan vermoed worden dat de greppels verschillende fases en tijdsperiodes op de site vertegenwoordigen. Ze dateren vermoedelijk alle tussen de (late) ijzertijd en de middeleeuwse periode.

Tien van de aangetroffen sporen kunnen mogelijk als paalkuilen geïdentificeerd worden.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd een scherp afdraaiende greppel aangesneden. Na de uitbreiding van de sleuf werd vastgesteld dat de greppel ook in het zuiden een quasi rechte hoek vormt. Deze vierhoekige vorm is typerend voor een zogenaamd ‘enclos’, een type van funeraire monument dat voornamelijk voorkomt vanaf de vroege ijzertijd tot de Romeinse periode. Er werden in totaal reeds 9 aardewerkfragmenten aangetroffen in de vulling van de greppel. Deze dateren het monument in de late ijzertijd of Romeinse periode. Sporen van de eigenlijke funeraire activiteit (crematie, bijzettingen etc.) werden tijdens het proefsleuvenonderzoek nog niet aangetroffen binnen en/of rondom de structuur. Deze kunnen echter wel verwacht worden tijdens het verder onderzoek. Ook kunnen mogelijk nog meer grafmonumenten verwacht worden en is het niet uitgesloten dat enkele van de aangetroffen greppelsegmenten deel uitmaken van een dergelijke funeraire structuur.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba, Vervoort, Thomas
Datum  :

Enclos

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: funeraire constructies, greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Grachten

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Greppels

Datering: late ijzertijd (westen), middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: afwateringsgreppels, funeraire constructies, greppels
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Kuilen

Datering: ijzertijd, middeleeuwen, Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Paalkuilen

Typologie: paalkuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Vondsten

Datering: ijzertijd, Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek drie inventarisnummers uitgedeeld aan vondstmateriaal uit de archeologische sporen. Inventarisnummer 1 betreft een wandfragment gedraaid aardewerk, aangetroffen in de vulling van een kuil. Het fragment kan vermoedelijk in de Romeinse periode geplaatst worden. In de vulling van een andere kuil werden verder drie wandfragmenten handgevormd aardewerk met relatief grove verschraling van onder meer potgruis aangetroffen. De fragmenten behoren toe aan eenzelfde individu en lijken het spoor te dateren in de ijzertijd. Tot slot werden in de vulling van de greppel van het enclos negen aardewerkfragmenten teruggevonden. De fragmenten behoren toe aan twee verschillende recipiënten. Vier wandfragmenten behoren zo tot een relatief dikwandig (doorsnede ca. 1cm) recipiënt met rode buitenkant en reducerend gebakken kern, verschraald met onder andere matig fijne korrels potgruis. De overige vier wandfragmenten en het randfragment behoren verder tot een dunwandig (doorsnede ca. 0,2 à 0,3cm) recipiënt, vermoedelijk een beker, gekenmerkt door een rode buitenkant en reducerend gebakken kern en verschraald met onder meer fijne potgruiskorrels. De fragmenten dateren het funerair monument in de late ijzertijd of Romeinse periode.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Morinnestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981825 (Geraadpleegd op )