waarneming

HAM-VEL

archeologisch element
ID
981831
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981831

Beschrijving

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen enkele archeologisch relevante sporen aan het licht. Zo werd een vermoedelijke, gedeeltelijke gebouwplattegrond geregistreerd in de nabijheid van twee kuilen. In één van deze kuilen werd een stuk maalsteen gevonden. Uit datzelfde spoor werd tevens een scherf met een datering in de late ijzertijd-Romeinse periode teruggevonden. Het aangetroffen aardewerk werd allemaal gedateerd in de late ijzertijd – Romeinse tijd. 

Er werden een vijftal referentieprofielen aangelegd op het terrein. Zowel de noordelijke, oostelijke als westelijke zijde van het opgravingsareaal werd zo gedocumenteerd. De zuidelijke zijde bleek heel erg verstoord door de aanwezigheid van huizen met kelders.

In het totaal werden 58 sporen geregistreerd. Er konden 28 sporen geïnterpreteerd worden als paalkuil. Veertien sporen werden beschreven als kuilen, en één werd na verder onderzoek geïdentificeerd als een verstoring. De 22 overige sporen werden geïnterpreteerd als zijnde natuurlijk.

In deze sporen kon een viertal structuren herkend worden, mogelijk aangevuld met een vijfde die enkel tijdens het vooronderzoek werd aangetroffen. Deze structuren zijn voornamelijk te dateren in ofwel de late ijzertijd tot en met Romeinse periode, ofwel tussen de Flavische periode en het derde kwart van de 3de eeuw n.Chr. Behalve deze structuren werden nog een aantal losse paalkuilen en kuilen aangetroffen, die hoofdzakelijk in hetzelfde tijdsbestek te plaatsen zijn. 

De nederzetting strekken zich duidelijk verder dan het hier onderzochte gebied. Verschillende structuren zijn immers op de rand ervan gelegen en het ontbreekt binnen de site aan andere nederzettingselementen zoals waterputten en greppelafbakeningen. 

Er werd enkel aardewerk aangetroffen gedurende de opgraving. Het aangetroffen aardewerk betreft voornamelijk wandscherven van handgevormd materiaal en Romeins gedraaid aardewerk.


Auteurs :  ADEDE bvba
Datum  :

Scherven

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Structuur 1

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, kuilen, paalkuilen, palen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een eerste structuur is min of meer centraal binnen het onderzoeksgebied gelegen. De paalkuilen zelf waren niet erg diep bewaard, meestal was dit slechts 10cm. De vullingen van de sporen hadden een eerder grijze tot grijsbruine kleur en bevatten af en toe een spikkeltje houtskool. In de vulling van enkele kuilen bleek aardewerk aanwezig te zijn, die deze dateert in de late ijzertijd tot en met Romeinse periode. Gezien de bewaring van een rij palen met een omliggende paalkuil wordt gedacht aan de variant van een type Oss-Ussen 5a of een type Alphen-Ekeren gebouwplattegrond.

Structuur 2

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen, spijkers
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het noordwesten van het onderzoeksgebied werd een mogelijke structuur aangetroffen gevormd door zes à zeven sporen. De paalkuilen hadden allemaal een bruine tot grijsbruine vulling met enkele houtskoolspikkels. In een tweetal sporen kon aardewerk herkend worden dat deze structuur in de late ijzertijd-Romeinse periode plaatste. De paalkuilen zelf waren vaak maximaal 10cm diep bewaard gebleven. Het gaat hier mogelijk om een bijgebouw met een NW-ZO oriëntatie. Mogelijk gaat het hier om een spieker. Deze structuur heeft een vermoedelijke breedte van 1,7m en een lengte van 5m.

Structuur 3

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: gebouwplattegronden, paalkuilen
Materiaal: houtskool, plantaardig materiaal
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het zuidoosten van het onderzoeksgebied werd een deel van een Romeins te dateren structuur aangetroffen. Het gaat om een mogelijk hoofdgebouw. In de paalkuilen werd aardewerk aangetroffen, dat kon gedateerd worden in de periode 70-275n.Chr. Het gaat hier om een éénschepig gebouw met kruisvormig gespreide krachtenverdeling. Door slechte bewaring van het gebouw, te wijten aan de latere vergravingen, kan er geen precies type bepaald worden. Het gebouw had oorspronkelijk een NW-ZO oriëntatie en was ongeveer 6,5m breed.

Structuur 4

Datering: Romeinse tijd
Typologie: gebouwen en structuren, gebouwplattegronden, kuilen
Materiaal: aardewerk, ijzer
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In het noordwesten van het onderzoeksgebied werd een deel van een Romeins hoofdgebouw aangetroffen. Binnen het opgravingsgebied konden hiervan een drietal sporen herkend worden. Een groot deel van het gebouw ligt vermoedelijk buiten de opgravingszone. Het is niet duidelijk of het hier om de korte dan wel de lange zijde van het gebouw gaat.
De sporen hadden grijze tot grijsbruine, zandige vulling met enkel natuurlijke ijzerconcreties als inclusies. De kuilen waren nog tot maximaal 70cm diep bewaard. In de vullingen werd aardewerk aangetroffen. Dat kon gedateerd worden in de periode 70-275n.Chr.

Structuur vooronderzoek

Typologie: gebouwplattegronden, paalsporen, spijkers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het vooronderzoek werden in het noordwesten van het onderzoeksgebied, in een sleuf en kijkvenster enkele sporen aangetroffen die werden geïnterpreteerd als een mogelijk eenschepige structuur, mogelijk een spieker.

Verspreide kuilen en paalkuilen

Datering: late ijzertijd (westen), Romeinse tijd
Typologie: kuilen, paalkuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool, ijzer
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: HAM-VEL [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981831 (Geraadpleegd op )