waarneming

Heilig-Hartlaan (fase 1)

archeologisch element
ID
981835
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981835

Beschrijving

De landschappelijke boringen tonen aan dat er geen podzolbodem aanwezig is in het plangebied. De bodemopbouw bestaat uit de teelaarde met hieronder de C-horizont op een diepte van ca. 40 en 60cm onder het huidige maaiveldniveau. De kans op de aanwezigheid van een in situ steentijdsite wordt bijgevolg zeer laag ingeschat. Wel kunnen nog archeologische grondsporen verwacht worden in de top van de C-horizont.

Tijdens de metaaldetectie werden 8 losse vondsten aangetroffen. Geen ervan kan in direct verband gebracht worden met het militair kamp. Alle vondsten kunnen gedateerd worden in de vroegmoderne tijd.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen 19 sporen aan het licht, greppelsegmenten met een datering in de ijzertijd en paalsporen die vermoedelijk in dezelfde periode gedateerd kunnen worden. Daarnaast was centraal in het onderzoeksgebied een natuurlijke depressie aanwezig. Deze werd niet beschouwd als een antropogeen spoor maar kan gezien enkele vondsten wel een rol gespeeld hebben in het algemeen belang van de site en het landschappelijk karakter.

De site bestaat uit een groter enclos en 2 aanpalende kleinere enclos in de noordoostelijke hoek. Het aantreffen van verbrand botmateriaal in één van de kleinere enclos geeft aan dat het gaat om een site met een rituele en funeraire functie. Op basis van het aangetroffen vondstmateriaal kan de site in de (late) ijzertijd gedateerd worden. Bijkomend werden enkele (paal)kuilen aangetroffen die mogelijk wijzen op bewoning, hoewel tijdens het vooronderzoek geen gebouwstructuren konden onderscheiden worden. Het is echter niet uitgesloten dat ook andere spoorcategorieën (kuilen, waterkuilen,…) aanwezig zijn, alsook sporen uit jongere of oudere periodes. De natuurlijke depressie ten noorden van het enclos speelde mogelijk ook een rol in de rituele en funeraire functie van de site als een soort landschappelijke marker. Daarnaast werd in de natuurlijke depressie ten noorden van het enclos nog een gevleugelde pijlpunt in silex aangetroffen.

De resultaten van het proefsleuvenonderzoek sluiten aan bij de resultaten van eerder uitgevoerd archeologische onderzoek in de omgeving waar resten van gefaseerde erven uit de ijzertijd, Romeinse periode en begraving uit de Romeinse periode en erven uit de volle middeleeuwen werden
aangesneden. Hoewel de meeste sporen in het plangebied in de ijzertijd te dateren zijn, is het op basis van de resultaten van eerder uitgevoerde archeologische onderzoeken uit de omgeving niet uit te sluiten dat er in het plangebied ook (bewonings)sporen of funeraire sporen uit oudere of jongere periodes kunnen aanwezig zijn.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Bewoning?

Datering: ijzertijd
Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Enclos

Datering: ijzertijd
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk, bot
Gebeurtenis:

Metaaldetectie

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Materiaal: metaal
Gebeurtenis:

Pijlpunt

Datering: vroege bronstijd
Typologie: depressies
Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heilig-Hartlaan (fase 1) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981835 (Geraadpleegd op )