waarneming

Geleenlaan

archeologisch element
ID
981853
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981853

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7459
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Uit het landschappelijk bodemonderzoek bleek dat het oorspronkelijk podzolprofiel over een groot deel van het terrein intact bewaard was. Verstoringen kwamen voor in het westen van het terrein, rondom een bestaande buurtweg 12, die in het landschap ingesneden was en ter hoogte van een ruïne, nabij een nutsleiding in het noordoosten van het terrein. Ter hoogte van de buurtweg en langs de nutsleiding werd tevens in een heel aantal boringen geen profielontwikkeling waargenomen. Op basis van het landschappelijk bodemonderzoek werden twee zones van respectievelijk 1661 m² en 8894 m² geselecteerd waarbinnen het oorspronkelijk podzolprofiel voldoende intact bewaard was om in situ prehistorische artefactensites te kunnen bevatten. Beide zones waren hoger gelegen.

In deze afgebakende zones werd een verkennend archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Er werden geen lithische artefacten, noch andere archeologische vondsten aangetroffen. Het bodemprofiel bleek ook tijdens dit onderzoek grotendeels intact, hoewel ter hoogte van de randen van de beboorde zones, maar ook plaatselijk verspreid over het terrein, in een aantal boringen het podzolprofiel niet bewaard bleek. Onder de Aphorizont werd hier rechtstreeks de C-horizont aangesneden of de bodem was verstoord. Ook ter hoogte van een centraal gelegen onderkelderde ruïne was de bodem verstoord. De centrale verstoringen zijn mogelijk te wijten aan bosbouw in het verleden. Andere verstoringen waren vermoedelijk te wijten aan de aanleg van de buurtweg of de noordoostelijke nutsleiding.

Na afloop van dit onderzoek werd er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd naar (proto-)historische sites. Er werden 6 archeologische sporen aangetroffen. Het betreft het tracé van buurtweg 12 met 2 flankerende grachten die centraal over het terrein lopen in zuidoostelijke richting, het tracé
van een bospad dat momenteel nog ten zuiden van het projectgebied doorloopt en een oud wegtracé en een vermoedelijke perceelgreppel in het noorden van het terrein. Het betreft allen sporen die gerelateerd zijn aan verbindingswegen die leiden naar een vroeger perceel ten noorden van het terrein. Van dit perceel werd enkel een vermoedelijke perceelgreppel aangetroffen nabij de huidige perceelgrenzen.
Alle sporen kunnen volgens de geraadpleegde cartografische bronnen ten vroegste vanaf het einde van de 18de eeuw gedateerd worden. Het meest zuidelijk wegtracé is vermoedelijk van recentere oorsprong. Het noordelijk wegtracé en de perceelgreppel raakten vermoedelijk in onbruik in het begin van de 20ste eeuw, toen het noordelijk woonperceel schijnbaar verdween/aangepast werd ten gevolge van de aanleg van het Albertkanaal. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Wegtracé

Datering: 18de eeuw
Typologie: grachten (infrastructuur), onverharde wegen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Geleenlaan [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981853 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.