waarneming

Sint-Jorisstraat

archeologisch element
ID
981859
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981859

Beschrijving

Het landschappelijk bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er een restant van een oude bodem bewaard is die mogelijk archeologische resten in de vorm van grondsporen kan herbergen.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen archeologische sporen en slechts enkele vondsten aangetroffen. De vondsten bestonden uit enkele scherven handgevormd aardewerk, enkele fragmenten natuursteen en enkele vuurstenen afslagen. Deze vondsten bevonden zich steeds in een pakket dat als colluvium geïnterpreteerd wordt. De artefacten zijn aldus niet meer in situ en vormen slechts een aanwijzing voor menselijke aanwezigheid in de nabije omgeving. De vondsten dateren overwegend uit de metaaltijden. De vuurstenen afslagen zijn mogelijk ouder.


Auteurs :  Raap België bvba
Datum  :

Losse vondsten

Datering: finaalpaleolithicum, metaaltijden, steentijd
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk, vuursteen, zandsteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het aangetroffen aardewerk is handgevormd en reducerend gebakken. Twee wandscherven hebben een ruwe en geoxideerde buitenafwerking. Als verschraling zijn chamotte en organisch materiaal gebruikt. Het zijn dikwandige scherven. Daarnaast is ook een blokvormige rand met effen afwerking en kwartsverschraling aanwezig. Een vierde scherf is dunwandig en sterk verschraald met chamott. Een drietal gefragmenteerde en ruw afgewerkte stukken keramiek behoren wellicht eerder tot een keramisch object of constructie-leem. De scherven zijn ruwweg te dateren in de metaaltijden.

Op twee vondstlocaties werd vuursteen aangetroffen. Het betrof duidelijk antropogene afslagen. Op één van deze afslagen is een blauwwitte patina waar te nemen. Dit wordt vaak gelinkt aan het finaalpaleolithicum. Verder blijft de datering van de vondsten ruim, nl. steentijden. Een datering uit de metaaltijden is bovendien niet uit te sluiten.

Een viertal gefragmenteerde stukken natuursteen behoren tot eenzelfde steensoort, nl. zandsteen. Dit soort gesteente kan lokaal gewonnen zijn. Er werden geen sporen van bewerking waargenomen.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Jorisstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981859 (Geraadpleegd op )