waarneming

Stationsstraat

archeologisch element
ID
981868
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981868

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn sporen aangetroffen waarvan niet met zekerheid gesteld kan worden of het gaat om antropogeen uitgegraven greppels of om natuurlijke insnijdingen van vroegere waterlopen of beken in dit alluviaal gebied de geleidelijk aan opgevuld zijn geraakt met alluvium waar al dan niet onopzettelijk wat volmiddeleeuws aardewerk in terecht is gekomen. Het plangebied wordt dan ook gekenmerkt door alluviumpakketten met verschillende diktes en hoeveelheden, rustend op het eolisch gereduceerd dekzand. De aangetroffen sporen zijn niet in verband te brengen met grenzen van kadastrale percelen zichtbaar op 18de en 19de-eeuws historisch kaartmateriaal.


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  :

Losse vondsten

Datering: 11de eeuw, 12de eeuw, eerste kwart 13de eeuw
Typologie: greppels, losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden tijdens het proefsleuvenonderzoek verschillende fragmenten aardewerk aangetroffen. Het gaat in totaal om 4 randen en 25 wandscherven. Er werd voornamelijk Maaslands aardewerk aangetroffen met beige tot lichtgrijze hard gebakken baksels. De aangetroffen twee randen en 4 wanden van zijn te dateren tussen 1175 en 1225. Verder werden er nog 4 wandscherven aangetroffen in hetzelfde spoor. Eén ervan had geel glazuur op de buitenwand. Tevens kwam er één wandscherf grof gemagerd Zuid-Limburgs aardewerk aan het licht. De fragmenten uit een ander spoor kunnen nader gedetermineerd worden tot een tuitpot met manchetrand in Maaslands witbakkend aardewerk uit 1050-1175. De aangetroffen fragmenten bestaan uit twee randen en 17 wandscherven. Ze behoren tot hetzelfde individu. Het scherfmateriaal is aangekoekt door de ijzerconcreties aanwezig in de spoorvulling.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stationsstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981868 (Geraadpleegd op )