waarneming

Sassenbroekstraat

archeologisch element
ID
981880
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981880

Beschrijving

In de profielputten van het uitgevoerde proefsleuvenonderzoek werd een gelijkaardige bodemopbouw als bij het verkennend archeologisch booronderzoek vastgesteld. De resultaten van het verkennend archeologisch booronderzoek hadden voordien de vaststellingen uit landschappelijk booronderzoek genuanceerd: er bleek toch geen uitlogingshorizont aanwezig te zijn in het studiegebied.

In het proefsleuvenonderzoek werd een eventuele aanwezigheid tijdens archeologische periodes na de steentijd onderzocht. In het zuiden van werkputten werd een drainagesleuf/leiding van recente datum aangetroffen. Verder werd enkel één geïsoleerd spoor. Er werden vier sporen aangetroffen, ze waren duidelijk afgelijnd, hadden een ronde vorm en hadden een bleke vulling met mangaanspikkels en roestvlekken. Ook bevatten ze alle vier houtskool en werden er geen baksteenspikkels vastgesteld. Twee van de vier aangetroffen sporen bevatten meer houtskool. Deze vaststellingen doen vermoeden dan deze sporen getuigen van een recent agrarisch gebruik. Op basis van de grijzige vulling met veel houtskoolspikkels kan het hier over het stookkanaal van recente witloofoventjes gaan. De verbrande leem is daarbij mogelijk een restant van de stookkoepel die echter nergens werd aangetroffen in Alken. Het feit dat Alken ver verwijderd ligt van het kerngebied van de witloofteelt en de afwezigheid van een stookruimte maakte deze hypothese minder waarschijnlijk. Verder werden er nog twee sporen aangetroffen in de werkput op het terrein voor de pompput. Ook deze (paal)kuilen hebben waarschijnlijk een recente oorsprong maar hun functie blijft onbepaald. De sporendensiteit is dus zeer laag. Door de afwezigheid van vondsten kon er ook geen datering geplakt worden op de sporen.


Auteurs :  ABO NV
Datum  :

Losse vondsten

Datering: 13de eeuw, eerste helft 16de eeuw, tweede helft 12de eeuw, tweede helft 15de eeuw
Typologie: losse vondsten, vaatwerk
Materiaal: aardewerk, steengoed
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het verkennend archeologisch booronderzoek leverde een stukje steengoed met zoutglazuur en twee stukjes van roodbakkend, geglazuurd aardewerk. Het steengoedfragmentje is volledig versinterd en zowel de binnen- als de buitenkant zijn volledig bedekt met zoutglazuur. Dit steengoed met zoutglazuur komt voor vanaf de periode 2de helft 15de eeuw en 1ste helft 16de eeuw. De twee stukjes van roodbakkend, geglazuurd aardewerk hebben een glanzend glazuur aan de buitenkant en een sliblaag aan de binnenkant. Dergelijk aardewerk met een slibdecoratie aan de binnenkant behoort tot de groep van het hoogversierd aardewerk. Dergelijk aardewerk komt voor vanaf eind 12de eeuw en vooral in de 13de eeuw.

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, kuilen
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden in totaal 8 sporen van antropogene oorsprong aangetroffen. Hoewel er geen vondsten werden aangetroffen, krijgen de sporen een recente datering toegewezen op basis van hun algemene kenmerken. De sporendensiteit is laag en nergens kon er een ruimtelijke samenhang vastgesteld worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sassenbroekstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981880 (Geraadpleegd op )