waarneming

Blauwe Paal

archeologisch element
ID
981936
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981936

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Alle landschappelijke boringen geven een gelijkaardig beeld van de bodemopbouw binnen de grenzen van het plangebied. Deze wordt algemeen gekenmerkt door een Ap-C of Ap-ophoging-C
horizontensequentie. De Ap-horizont kenmerkt zich als een donker(grijs)bruine zandleem en heeft een dikte van ca. 40 tot 50cm. De ophoging is lichtbruin, zandig en ca. 20cm dik. De C-horizont is bruingeel tot beigebruin gekleurd en bestaat uit een natte zandleem. Er werd slechts één relevant
archeologisch niveau aangeboord waarin sporen verwacht kunnen worden, namelijk de top van de Chorizont. Deze bevindt zich op een diepte van ca. 40 tot 55 cm onder het huidige maaiveldniveau. De boringen in de oostelijke zone van het plangebied wezen op een volledig verstoorde zone. Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen 39 archeologische sporen aan het licht, waarbij slechts één relevant. Het betreft verschillende recentere greppelsegmenten en een houtskoolrijk spoor. De greppelsegmenten hadden een NO-ZW verloof en zijn als eerder recent geïnterpreteerd. De vulling van deze greppels is homogeen lichtbruin tot grijs met een zandlemige textuur. In een enkele greppel werd een fragment geglazuurd aardewerk aangetroffen, waardoor dit spoor als postmiddeleeuws gedateerd kan worden. Enkele greppels hadden een noordwest zuidoost oriëntatie met een gelijkaardige vulling. Verder bleek het projectgebied doorzeefd door drainagebuizen. Ook tijdens de boringen bleek het terrein er zeer vochtig bij te liggen. Dit verraadt waarschijnlijk de waterafvoerende functie van de vele greppels. Het enige relevante archeologische spoor betreft een geïsoleerde rechthoekige, houtskoolrijke kuil van 1 bij 0,75 m en een diepte van ca 10cm. De eigenlijke vulling van het spoor is zwart gekleurd en bevat grote brokken houtskool. Deze kunnen ook onderaan de coupe worden opgemerkt. Er werd geen verbrand bot aangetroffen. Wel bleken enkele zeer broze, secundair verbrande scherven aanwezig in de zwarte laag. Deze werden samen met de rest van de vulling in bulk ingezameld. Deze gegevens doen vermoeden dat het spoor geïnterpreteerd kan worden als brandrestengraf of houtskoolmeiler. Verder natuurwetenschappelijk onderzoek is gepland. 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Houtskoolrijke kuil

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Deze kuil is ofwel als crematiegraf ofwel als houtskoolmeiler te interpreteren. De analyse van de genomen bulk- en houtskoolstalen zal een verdere interpretatie en datering moeten mogelijk maken.

Nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, greppels, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een groot aantal greppelsegmenten is geïnterpreteerd als restanten van afwatering. Een greppelvulling bevatte een scherf oxiderend gebakken aardewerk met loodglazuur uit de nieuwe tot nieuwste tijd.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Blauwe Paal [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981936 (Geraadpleegd op )