waarneming

Kanaalweg 61

archeologisch element
ID
982073
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982073

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7214
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van KMO-units en een kantoorgebouw, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. 

Het landschappelijk booronderzoek bracht lemige zandbodems aan het licht, waarin het oorspronkelijk bodemprofiel, een podzol volgens de bodemkaart, nergens meer bewaard was. Roestverschijnselen kwamen in het noordelijke deel van het onderzoeksgebied voor op een diepte van ca. 50 cm onder het maaiveld. In het zuiden kwamen ze dieper voor, maar dit is niet betrouwbaar vanwege de daar aanwezige ophogingen en vergravingen. In het noordelijke deel van het onderzoeksgebied kon de oorspronkelijke profielontwikkeling (een podzol) niet meer onderscheiden worden. Bij de meeste boringen bestond het bodemprofiel uit een donkergrijze bouwvoor van 25 tot 30 cm, met meteen daaronder een dun laagje beige tot witbeige moederbodem (C-horizont) van maximaal 25 cm dik, die op een diepte van 40 tot 60 cm onder het maaiveld overging naar groene klei (T). In het zuidelijke deel van het onderzoeksgebied vertoonden de boringen een verstoord bodemprofiel.

Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden conform het landschappelijk bodemonderzoek over het volledige onderzoeksgebied lemige zandbodems waargenomen. Maar in tegenstelling tot het landschappelijk bodemonderzoek bleek de oorspronkelijke bodem in het noordelijke en
centrale deel van het onderzoeksgebied toch (sporadisch) goed bewaard te zijn gebleven. Het betreft hier een afgetopt lemig zandig podzolprofiel. Het zuiidelijk deel was echter volledig verploegd.

Het proefsleuvenonderzoek bracht één spoor aan het licht nl. een cluster van duidelijk afgelijnde zuidwest-noordoost georiënteerde, donker gekleurde, hier en daar vlekkige ploegsporen. Deze sporen zijn te relateren aan recent landgebruik, want tot diep in de twintigste eeuw was het onderzoeksgebied aangeduid als landbouwgrond. Vondsten zijn niet waargenomen. 

 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ARON bvba

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: ploegsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kanaalweg 61 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/982073 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.